5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim ve Öğretim Uygulamalarında Yeni Bir Yaklaşım: Oyunlaştırma

Ferhat Bahçeci

[email protected], Fırat Üniversitesi

Leyla Uşengül

[email protected], Fırat Üniversitesi

Antik çağdan beri günümüze kadar oynanan oyunlar insan yaşamıyla bir bütün haline gelmiştir. Antik Mısır’da iki kişi arasında oynanabilen ve Senet adı verilen oyuna ait kalıntılara rastlanmıştır (Piccione, 1980). Bu da bize oyunun en eski çağlardan beri hayatımızın içinde yer aldığını göstermektedir. Hayatımızın içinde var olan oyun kavramı oyunlaştırmayı da beraberinde getirmiştir. Oyunlaştırma kavramında en çok kabul gören tanımlama Deterding (2011) tarafından yapılmıştır. Defining Gamification çalışmasında oyunlaştırmayı “oyun tasarım ögelerinin oyun dışı içeriklere uygulanması ” olarak ifade etmiştir.  Bu araştırmada oyunlaştırmaya genel bir pencereden bakılarak, oyunlaştırmanın eğitsel ortamlardaki uygulamalarından çıkarılan olumlu ve olumsuz sonuçlara ilişkin araştırmalara yer verilmiştir. Oyunlaştırma düşüncesini bir sistemde kullanmak için atılabilecek adımları ve oyunlaştırmanın başarılı bir şekilde kullanıldığı örnekler incelenmiştir. Öğrenme ortamlarında kullanılmak amacıyla geliştirilen bazı araçlardan bahsedilmiştir. Eğitsel ortamlarda kullanılan oyunlaştırmayla ilgili olan alan yazındaki çalışmalar incelenmiştir. Oyunlaştırmanın pozitif etkilerinin yanı sıra olumsuz yanları ve oyunlaştırmaya yönelik eleştirilere de araştırmada yer verilmiştir. Sözü edilen avantajlara rağmen oyunlaştırmaya karşı yapılan en büyük eleştiri oyunlaştırmanın insan davranışlarını ve hislerini yönlendirdiği şeklinde olduğu görülmüştür. Alan yazında oyunlaştırma konulu çalışmaların azlığı sebebiyle çeşitli noktalarda belirsizlikler olduğu saptanmıştır. Eğitimcilerin programlama bilgisine gerek duymaksızın tasarlayabileceği esneklik sağlayan hazır araçlara ihtiyaç duyulduğu da saptanmıştır. Ders yapısına uygun bileşenlerin olması, davranışları pekiştirmek için verilen ödüllerin bulunması, seviyelerin öğrenci becerisiyle uyumlu olması, cezanın olmaması gibi önerilerde bulunulmuştur. Konuya olan ilginin arttıkça oyunlaştırmaya ilişkin araçlar artmakta, oyunlaştırmayı uygulamaya koymak kolaylaşmaktadır.

Keywords

oyunlaştırma, oyun, game, gamification