5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitim Yöneticilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi

Ramazan Yılmaz

[email protected], Bartın Üniversitesi

Yaşar Murat Beşkaya

[email protected], Bartın Üniversitesi

Bireylere bilgi çağının gereklilikleri olan değişim ve yeniliklere ayak uydurabilme becerilerinin kazandırılmasında okulların önemi büyüktür. Okullarda eğitim öğretim sürecine devam eden bireylere bilgi çağının gereklilikleri uygun öğrenme ortamları hazırlanarak kazandırılmalıdır. Bu öğrenme ortamlarının oluşturulmasında, okullarda yürütülecek olan değişim ve yenilikçilik çalışmalarının başlatılmasında ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bir karar alıcı ve uygulayıcı olarak eğitim yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu değişim ve yenilikçilik sürecinin başlatılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında eğitim yöneticilerinin sahip oluğu yaşam boyu öğrenme ve bireysel yenilikçilik becerilerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerini betimleyerek, eğitim yöneticilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Tarama yöntemine göre yürütülen araştırma Bartın ilinde görev yapan milli eğitim müdürü, müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdür ve yardımcıları gibi görevleri yürüten 164 eğitim yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket, yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeği ve bireysel yenilikçilik ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ölçek orta puanının üzerinde olduğu, bireysel yenilikçilik düzeylerinin ise sorgulayıcı kategoride olduğu görülmektedir. Eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

eğitim yöneticileri, yaşam boyu öğrenme eğilimi, bireysel yenilikçilik