5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Bir Materyal Olarak Video Geliştirme Başarı Puanını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Can Meşe

[email protected], Bozok Üniversitesi

Mehmet Şahin Solak

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Kevser Hava

[email protected], Bozok Üniversitesi

Günümüzde teknolojinin getirdiği olanaklar arttıkça öğretme - öğrenme süreçlerinde kullanılan araç ve kaynaklar da değişmekte ve gelişmektedir. Videoların bireylerin bireysel öğrenmelerine olumlu katkılarda bulunduğu alanyazında yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Öğrenme malzemesi olarak hazır olarak sunulan videoların konuya ilgisi olan her birey için öğretici niteliği vardır. Bunun yanı sıra bireylerin kendi öğrenmelerini yapılandırmalarında video üretiminin önemi gittikçe artmaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yapılandırmada kullandıkları işitsel (metin) ve görsel (resim, animasyon vb.) öğeler bireysel farklılıklara göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının hem kendi eğitimlerinde hem de gelecekte alacakları sorumlulukları anlamında dijital araç ve kaynakları kullanarak bilgiyi yapılandıran, ürün geliştiren,  sosyal sorumluk bağlamında üzerine düşen görevleri yerine getiren toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olmaları oldukça önemlidir.

Bu çalışmanın amacı video geliştirme süreciyle ilgili olarak akademik başarıyı etkileyen değişkenlerin araştırılmasıdır.  Bu kapsamda oluşturulan model çerçevesinde video başarı puanı bağımlı değişken, duygu, motivasyon, bireysel yenilikçilik ve eğitsel internet kullanım öz yeterlik inancı bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmada video geliştirme süreci ürün oluşturma öncesi, ürün oluşturma ve ürün oluşturma sonrası olmak üzere alanyazınla tutarlı bir şekilde üç aşamada yürütülmüştür.Araştırma, araştırmanın bütün katılımcılarının aynı işlem sürecinden geçtiği tek gruplu deneysel desene göre desenlenmiştir. Bu desenin seçilmesinde araştırmada yer alan katılımcıların aynı işlem çerçevesinden benzer deneyimlerin edinilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaç doğrultusunda araştırma,  Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 2016-2017 Bahar Döneminde Bilgisayar II dersini alan ve çeşitli branşlarda öğrenim gören 126 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 160 1.sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada, öğrenciler grup halinde üç haftalık uygulama sürecinde  sosyal konularla (çevre kirliliği, sigaranın sağlığa zararları vb.) ilgili videolar hazırlamışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik bilgilerinden oluşan bilgi formu, öğrencilerin yenilikçilik profillerinin belirlenmesi amacıyla “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”, öğrencilerin eğitim amacıyla internet kullanım öz yeterlik inançlarının belirlenmesi amacıyla “Eğitsel İnternet Kullanım Öz Yeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen videoların bir diğer ifadeyle ürünlerin değerlendirilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Eğitsel Video Üretim Değerlendirme Rubriği” ölçme aracı kullanılmıştır.

Elde edilen veriler çoklu regresyon analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, yalnızca duygu faktörünün akademik başarıyı açıklayan bağımsız değişken olduğu görülmüştür. Duygu değişkeninin standart kat sayısı, bu değişkenin modelde sağlam bir gösterge olduğuna işaret etmektedir. Fakat eğitsel internet kullanım öz-yeterliği, bireysel yenilikçilik ve motivasyon değişkenlerinin video puanları üzerinde anlamlı düzeyde etkilerinin olmadığı görülmüştür. Yapılan analizler, mevcut modelin p<0.05 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Mevcut modelde, R-squared değeri belirlenen değişkenlerin video puanlarını %6,9’unu açıkladığını göstermektedir.

Keywords

Video geliştirme, regresyon analizi, duygu