5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Oyun Tasarlama Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Özge Kelleci

[email protected], Istanbul Aydin University

Taibe Kulaksız

[email protected], Istanbul Aydin University

Eğitsel oyunların gerek motivasyon gerekse akademik başarıyı arttırdığı pek çok çalışmada ortaya çıkmıştır. Nitelikli bir eğitsel oyunu tasarlamak için ise pedagojik bilgiler ile eğitsel oyunun nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra teknik, tasarım ve senaryo boyutlarında becerilere sahip olunması gerekmektedir. Ancak halihazırda geliştirilen eğitsel oyunlar bu açıdan yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle bireylere söz konusu bilgi ve becerileri kapsayacak bir eğitsel oyun tasarlama eğitimi verilmesi faydalı olabilir. Bu gerekçelerle bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarına verilen eğitsel oyun tasarlama eğitiminin etkililiğini değerlendirmektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama becerileri, eğitsel oyun kurgulama, görsel tasarım ve teknik beceri boyutlarında, cinsiyete ve bilişsel stillere (alan bağımlı ve alan bağımsız) göre değerlendirilmiştir.  Çalışma, tek gruplu ön-test son-test zayıf deneysel model çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcılarını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 29 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların geliştirdikleri eğitsel oyunları değerlendirmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Eğitsel Oyun Değerlendirme Formu (EODF) (Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı=.85) ve katılımcıların bilişsel stillerini tespit etmek amacıyla Witkin, Oltman, Raskin ve Karp’ın (1971) Grup Saklı Şekiller Testi (Group Embedded Figures Test) kullanılmıştır. Eğitsel oyun tasarlama eğitimi, grafiksel programlama dili olan Scratch ortamında aynı zamanda araştırmacı olan öğretim üyesi tarafından 3 haftalık (9 saat) süre ile gerçekleşmiştir. Öğretmen adayları tarafından eğitsel oyunların geliştirilmesinde ADDIE tasarım modeli esas alınmış olup uygulama öncesinde öğretmen adaylarına ADDIE modelinin aşamaları, eğitsel oyunların tasarımı ve eğitsel oyunların ADDIE modeli çerçevesinde nasıl tasarlanması gerektiği ile ilgili bilgi verilmiştir. Ardından öğretmen adaylarının geliştirdikleri eğitsel oyunlar, EODF aracılığı ile ön test olarak değerlendirilmiştir. Ön testin ardından öğretim üyesi danışmanlığında ve akran öğretimi yöntemiyle eğitsel oyun tasarlama eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda öğretmen adaylarının geliştirdikleri eğitsel oyunlar EODF aracılığı ile son test olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde deneklerin ön testten aldıkları puanların homojen dağılım gösterip göstermediği Levene testi ile, normal dağılım sergileyip sergilemediği ise Shapiro-Wilks testi ile sınanmıştır.  Ayrıca ön test-son test puanlarının karşılaştırılması ve diğer değişkenlerin analizi için aritmetik ortalama, bağımlı grup t-testi ve bağımsız grup t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, eğitsel oyun tasarlama eğitiminin öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama becerilerini arttırdığı görülmüştür. Diğer taraftan öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama becerilerine ilişkin araştırma sonuçları cinsiyete ve bilişsel stillerine göre değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlama beceri düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, bilişsel stillerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

Keywords

eğitsel oyun, eğitsel oyun tasarlama eğitimi, eğitsel oyun geliştirme