5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eğitsel Veri Madenciliği ile Ders İçi Etkinliklerin Analizi

Abdullah Ragıp Ersöz

[email protected], Uludag University

Burcu Nur Baştürk Şahin

[email protected], Uludag University

Teknolojiyi hayatın sıradan bir parçası olarak kullanan, internetin yanı sıra sosyal medyayla büyüyen yeni bir nesil doğmuştur. Bu nesil sosyal medya kullanımı, işleyişi ve sosyal medya hakkında bilgi sahibi olup, eski nesle göre farklı beceri ve düşünme yeteneklerine sahiptirler. Öğretmenler ve aileler ise sürekli sanal alemde vakit geçiren yeni nesli, nasıl öğrendiklerini ve sosyal medyada neler yaptıklarını anlamakta zorlanmaktadır.

Dijital nesle yetişmek için eğitimle internet bütünleşmiş, birçok eğitsel sosyal ağ (Edmodo, Moodle, Blackboard, vb…) kurulmuştur. Bu sosyal ağlar ve benzer teknolojilerde yaşanan artış sayesinde veritabanlarında eğitimle alakalı birçok veri depolanmıştır. Bu eğitsel verilerin arasında gizli, bilinmeyen, eğitimin nasıl yapılması gerektiğine ışık tutacak ve öğrencileri daha iyi anlamamızı sağlayacak ilişkiler olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada eğitsel bir sosyal ağ olan Edmodo üzerinden işlenen bir ders ortamında elde edilen veriler incelenerek analiz edilmiştir.

Eğitim ortamlarından gelen verilerin analiz edilmesi sayesinde, öğretmenler sosyal, zihinsel ve davranışsal açıdan öğrencileri daha iyi anlayabilir, en etkili öğretim yöntemlerini seçilebilir, öğrencilerin eksik yönleri belirleyerek en uygun tavsiyeleri vererek öğrenme ortamları geliştirilebilir, öğrencilerin hangi öğrenme yöntemine cevap verdiklerini belirleyebilirler (Romeo & Ventora, 2013).

Bu çalışmada (1) ders öncesi yapılan paylaşım, ödev hazırlama ve Quiz etkinliklerinin ders başarısına etkisinin incelenmesi; (2) öğrencilerin ders içi etkinliklere katılımlarına ve demografik özelliklerine bağlı olarak belli başlıklar altında sımıflandırılması amaçlanmıştır.

Büyük ve karmaşık verilerin düzenlenmesi veri madenciliği sayesinde yapılmaktadır. Veri madenciliği tekniklerinin eğitimde kullanılmasına ile Eğitsel Veri Madenciliği alanı doğmuştur.  Eğitsel Veri Madenciliği öğrenme çevrelerini analiz etme, eğitsel verileri kullanarak öğrencileri daha iyi anlama ve öğrencilerin nasıl daha iyi öğrendiklerinin bilgisayar programları yardımıyla belirlenmesini sağlayan bir alandır (Ayala, 2014).

Bu çalışmada veri madenciliği yöntemleri kullanılmıştır. Veriler Edmodo uygulamalarından Class charts eklentisi kullanılarak elde edilmiştir. Bu veriler sınıflandırma algoritmaalgoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir.

Bu bildiride Edmodo yoluyla elde edilen verilerin eğitsel veri madenciliği ile analiz edildiği bir vaka çalışması sunduk. Sonuçlar, veri madenciliği tekniklerinin eğitim ortamlarını geliştirebildiğini göstermektedir. Eğitsel veriler, öğrencilerin özelliklerini daha iyi anlamak için analiz edilebilir. Analiz yoluyla, dersi terk etme eğilimi gösteren veya okulu bırakan öğrencilerin kümelenme yoluyla önceden tahmin edilebileceği bulunmuştur.


Eğitsel Veri madenciliği, öğrencilerin öğrenme süreçlerini keşfetmek ve öğrencilerin okuldan ayrılmalarını önlemek için yararlı bir araçtır. Öğretmenler öğrencilerin ham verilerini analiz ederek öğrencileri kolayca izleyebilirler.

Keywords

Edmodo, Eğitsel sosyal Ağ, Eğitsel veri madenciliği.