5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Elektrik Elektronik Teknolojisi Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulama Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Bir Eylem Araştırması

Zafer Tanel

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Turgay Yaman

[email protected]

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim 10. Sınıf düzeyinde Elektrik-Elektronik ve Ölçme Dersi Laboratuvarı’nda yapılan deneylerde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin giderilmesine yönelik geliştirilecek bir eylem planının, öğrencilerin laboratuvar uygulama becerilerinin geliştirilmesine etkisinin incelenmesidir.

Çalışmada araştırma modeli olarak “Uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı eylem araştırması” kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak öğrencilerin laboratuvar uygulamalarının kendilerine sağladıkları katkılarına yönelik görüşlerinin ortaya çıkartılması, laboratuvarda karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi, en çok zorlandıkları uygulamaların neler olduğunun saptanması, öğretmenlerin uygulamadaki problemleri ve zorlandıkları uygulamaların belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Araştırmanın bu bölümündeki çalışma grubu 18 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşmuştur. 

Yarı yapılandırılmış görüşme soruları analizine göre bir eylem planı hazırlanmıştır. Araştırmanın deneysel bölümüne yönelik olan çalışma grubunu 30 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin uygulama becerilerini ölçmeye yönelik yansız atama ile oluşturulan iki gruptan deney grubundaki 15 öğrenci, Adobe Flash CS5 programı ile hazırlanan animasyonlar, Proteus 8 programı ile hazırlanan simülasyonlar kullanarak bilgisayar ile deneme yapıp gerçek atölye ortamında elektronik devreler yapmıştır. Kontrol grubundaki 15 öğrenciye, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan Elektrik Elektronik ve Ölçme dersi öğretim programında belirtilen etkinlikler ile öğretim yapılıp, ilgili yöntem ve tekniklerle dersler işlenmiştir. Araştırmanın uygulama aşaması 2016 – 2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminde, Ekim ve Kasım aylarında 6 hafta boyunca gerçekleştirilmiştir.

            Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formları” ve “Deney Gözlem Çizelgesi” kullanılmıştır. Nicel veriler SPSS 15.0 programında, nitel veriler ise betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.  

            Araştırma sonucunda, Elektrik Elektronik atölye uygulamalarında animasyon ve simülasyon kullanılarak yapılan deney etkinliklerini gerçekleştiren deney grubu öğrencilerinin uygulama becerilerindeki gelişimin, klasik deney etkinliklerini uygulayan kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek oranda gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ayrıca deney grubu öğrencileri ile yapılan görüşmelerle animasyon ve simülasyon kullanılmasına yönelik kapsamlı görüşler elde edilmiştir.

 

 

Keywords

Elektrik elektronik teknolojisi, Animasyon, Simülasyon, Laboratuvar uygulama becerisi, Eylem araştırması.