5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ergenlerin Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumlarının İncelenmesi

Hasan Özgür

[email protected], Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Fatma Akgün

[email protected], Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

İnternet ve beraberinde gelen teknolojiler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmakta ve hayatımızdaki önemleri günden güne artmaktadır. Öte yandan, günümüz teknoloji yoğun ortamında ve kısıtlı zaman diliminde bireyler, görevler arası geçiş tercihleri (task switching) olarak isimlendirilen ve birden fazla çoklu ortamı (İnternet, sosyal medya kanalları, akıllı telefon, e-posta, çevrimiçi haberleşme, bilgisayar, televizyon, video oyunu vb.) kapsayan farklı görevleri de eş zamanlı olarak yerine getirmek durumunda kalmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmada, medya ve teknolojileri en yoğun kullanan gruplar arasında gösterilen ergenlerin, medya ve teknoloji kullanım durumları, teknolojinin kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz tutumları ile görevler arası geçiş tercihlerinin; cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve anne eğitim düzeyi değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplamak amacıyla Türkçe uyarlaması Özgür (2016) tarafından gerçekleştirilen ve 15 alt faktör (televizyon izleme, akıllı telefon kullanımı, e-posta kullanımı, İnternette araştırma yapmak, sosyal medya kullanımı, teknoloji kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz tutumlar, görevler arası geçiş tercihleri vb.) ile 60 maddeden oluşan Medya ve Teknoloji Kullanımı ve Tutumları Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında Edirne ilinin çeşitli liselerinde öğrenim gören 405 öğrenci oluşturmaktadır. Farklılığın anlamlılığı için, ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada ergenlerin medya ve teknoloji kullanımları ve tutumlarının, e-posta kullanımı ve çevrimiçi arkadaşlık alt faktörlerinde orta düzeyin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine ilişkin gerçekleştirilen karşılaştırmada; İnternette araştırma yapma, e-posta kullanımı, medya paylaşımı, video oyunu oynama, televizyon izleme, çevrimiçi arkadaşlık, sosyal ağ arkadaşlığı ve görevler arası geçiş tercihlerinde erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırma ayrıca, ergenlerin yaşları ve sınıf düzeyleri ile medya ve teknoloji kullanımları ve tutumları ölçeğinin tüm alt faktörleri arasındaki farkın anlamlı olmadığını ortaya koyarken anne eğitim düzeyi ile akıllı telefon kullanımı, genel sosyal ağ kullanımı, teknolojiye yönelik olumlu tutum ve teknolojisiz kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt boyutları arasındaki farkın ise anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan, ergenlerin günlük İnternet kullanım süresi ile akıllı telefon kullanımı, genel sosyal ağ kullanımı, İnternette araştırma yapma, medya paylaşımı, video oyunu oynama, sosyal ağ arkadaşlığı, teknolojiye yönelik olumlu tutum ve teknolojisiz kalma kaygısı veya teknoloji bağımlılığı alt boyutları arasındaki fark ise anlamlı bulunmuştur.

Keywords

Medya ve teknoloji kullanımı ve tutumu, görevler arası geçiş tercihi, ergen