5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Eşzamanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler

Ömer Kırmacı

[email protected], Kırklareli University Distance Learning Implementation & Research Center

Sami Acar

[email protected], Gazi University Computer & Instructional Technologies Education

Uzaktan öğretim gelişen teknoloji ile birlikte artık çevrimiçi yöntemler ile anılmaktadır. Mektup radyo, televizyon gibi teknolojiler ile asenkron olarak gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri bilgisayar ve internet ile senkron olarak sürdürülmektedir. Öğrenme hedefleri açısından incelendiğinde uygun şartlar ortaya konulduğu zaman başarı yönünde yüz yüze eğitimden farklı olmadığı hatta bazı öğrenme çıktılarını kazandırmakta daha başarılı olduğu bilinen uzaktan öğretim, uygulamada zaman ve mekân esnekliği açılarından avantajlara sahip olduğu da belirtilmektedir. Çevrimiçi uzaktan öğretim özellikle bu esnekliğin getirdiği kolaylık neticesinde tercih edildiği büyük bir yayılma sağladığı söylenebilir. Ancak bu hızlı yayılmaya karşın bazı sınırlılıkların bulunduğu ve bazı sorunların yaşandığı bilinmektedir. Özellikle öğrenim sürecinde öğrenci öğretmen etkileşimi eksikliğine dayalı motivasyon ve aidiyet sorunları alanyazında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Yüz yüze eğitimin sağladığı etkileşim imkânını tesis etmek amacı ile kullanılan sanal sınıflara katılım oranlarının çok düşük olması ise başka sorunların varlığını hissettirmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin sanal sınıf oturumlarına katılımlarını engelleyen sorunların ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir. Bu amaç kapsamında çalışma Bütüncül Tek Durum (BTD) çalışması olarak desenlenmiştir. Çalışmanın katılımcılarını; Kırklareli Üniversitesinde okuyan ve 2016-2017 eğitim öğretim Bahar döneminde uzaktan öğretim ile ders alan öğrencilerini ve uzaktan eğitim merkezi (UZEM) çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler hazırlanan anket formu ve araştırmacının süreç içerisinde tuttuğu notlar aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında 970 öğrenci anketi doldurmuştur. UZEM çalışanlarından (n=2) elde edilen veriler araştırma sürecinde araştırmacı ile yapılan görüşmeleri ve gözlemleri kapsayan 9 sayfalık araştırmacı günlüklerinden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilerin eş zamanlı öğrenme ortamlarında yaşadıkları sorunlar Altyapısal Durumlar, Bireysel Tutumlar, Zamana Bağlı Durumlar, Mekâna Bağlı Durumlar, Etkileşime Dayalı Sorunlar beş ayrı kategoride incelenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin altyapıya dayalı şartlar bağlamında sanal sınıf oturumuna erişebileceği araç (Bilgisayar, Telefon vb.) sıkıntısından daha çok internet erişimi sıkıntısı yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük çoğunluğunun kaldığı yurt ortamlarından kaynaklanan sorunların sanal sınıf derslerine katılımını engellediğini söyleyebiliriz. Sanal sınıf oturumlarına katılımı sağlamak için öğrencilerin sık sık bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği bunu sağlamak için sosyal medya grubu ya da anlık mesajlaşma grupları ideal bir yol olarak önerilebilir. Bu öğrencilerin aynı zamanda örgün dersleri olması ve kuruma gelmesi nedeni ile gerekli bilgilendirmeler okullarında yapılabilir. Diğer taraftan ÖYS’ nde yer alan uyarıcıların ve yönlendiricilerin açık ve net olarak sanal sınıf oturumunun saatini bildirmesi uygun olacaktır. Örgün derslerin uzaktan öğretim ile verilmesi okul yönetimi açısından birçok avantaja sahip olmasına karşın öğrencilerin özellikle derslere katılım konusunda sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Öğrenciler özellikle sanal sınıf oturum saatlerinin örgün ders saatleri ile uyumsuz olmasından dolayı sıkıntı yaşadığı belirlenmiştir. Çalışmak zorunda kalan öğrenciler için ise örgün ders saatleri dışında işte olduklarından dolayı vakit ayırma konularında sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan öğrencilerin bu dersleri zorunlu olarak çevrimiçi uzaktan öğretim yoluyla görmesi durumu elverişsiz öğrenciler için sıkıntı yarattığı görülmüştür. Bu tür zorunlu derslerin kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD) kapsamında asenkron olarak verilmesi sorunların önüne geçilmesinde bir adım olabilmektedir.

Keywords

Uzaktan Eğitim Sorunlar, Uzaktan Eğitim, Eşzamanlı Çevrimiçi Eğitim