5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Etkinlik Tabanlı Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin FeTeMM'e (Stem) Yönelik Algılarının İncelenmesi

Volkan Aktas

[email protected], Mersin Üniversitesi

Serkan Şendağ

[email protected], Mersin Üniversitesi

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hizmet-içi eğitimlerin nasıl düzenleneceği alandaki önemli konulardan birisi ola-gelmiştir. Daha çok yetişkin eğitimine yönelik pedagojik ilke ve yöntemlerin işe koşulduğu öğrenen merkezli öğrenme çevrelerinin öğretmenlerin kazanımlarını artırmada olumlu çıktılarının olduğu tartışıla gelmektedir. Öğretmenlerin hizmet-içi mesleki eğitimlerinde konu alanı içeriğinin önemi bilinmektedir. Bu bağlamda günümüzde pek çok kesim tarafından büyük ilgi gören FeTeMM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik, İng. STEM [Science, Technology, Engineering, and Math]) ’e yönelik hizmet içi eğitimlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusu önem kazanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’nin güneyinde bulunan bir ilçede görevlerine devam eden çoğunluğu fen, matematik ve bilişim alanından 27 öğretmenin katıldığı beş gün ve 30 ders saati süren mesleki gelişim programında öğretmenlerin yapılan eğitime yönelik görüşleri açık ve kapalı uçlu anket soruları ile alınmıştır. Çalışmada hem eğitimin içeriğine hem kullanılan stratejiye yönelik olarak bulgular elde edilmiştir. Buna göre eğitimin başlangıcında öğretmenlerin % 92’ye yakını derslerde tasarım yapmanın öğrencilerin hayal güçlerine geliştireceğine inanmakla beraber %55’nin FeTeMM’in ne olduğu hakkında bilgilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yaklaşık %95’nin görev-tabanlı hizmet içi eğitimden memnun oldukları ve kurs süresince FeTeMM, ile ilgili kavramlara yönelik içerik bilgilerini artırdıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar ayrıca, FeTeMM’in geleceğine yönelik bazı ümit vaat eden ve kaygılandıran konular üzerinde durmuşlardır. Araştırmacılar, öğretmenlerin FeTeMM’e yönelik mesleki gelişim programlarının düzenlenmesinde görev tabanlı mesleki gelişim programlarının geliştirilmesinin önemini tartışmaktadır.

Keywords

mesleki gelişim, FeTeMM eğitimi, öğretmen eğitimi, hizmet-içi eğitim.