5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Facebook Kullanımının Yaşam Tatmini ve Kıskançlık ile İlişkisinin Belirlenmesi

Müzeyyen Arslan

[email protected], MKU

Sosyal medya kullanımının çok yaygınlaştığı günümüz koşulları araştırmacıların dikkatlerini sosyal medya sitelerine yönlendirmesini zorunlu hale getirmiştir. En çok kullanılan sosyal medya sitelerinden birisi olarak Facebook; bilim insanları için zengin bir veri kaynağı haline gelmiştir.  Son zamanlarda yapılan çalışmalar Facebook gibi sosyal medya sitelerinin kullanımının bireyler üzerindeki duygusal etkilerinden bahsetmektedir. Yapılan çalışmalar Facebook kullanımının kişilerde kıskançlık ve depresyona neden olduğunu, bireylerin öznel iyi oluş hallerine (mutluluk, yaşam tatmini) etki ettiğini göstermektedir. Facebook; bireylere kendilerini diğerleriyle karşılaştırmak için uygun şartları sağlayan bir platform olup özellikle pasif facebook kullanımıyla bireyler kendileri ile diğer kişileri karşılaştırmakta bunun sonucunda bireylerde facebook kıskançlığı oluşmaktadır. Bu durum bireylerin öznel iyi oluş hallerine etki etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı pasif Facebook kullanımı, kıskançlık ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette katılımcıların facebook kullanım sıklığını, facebook kullanım türünü, facebook kıskançlık eğilimini ve yaşam tatminlerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilmiş ve cevaplamaları istenmiştir. Yaşam tatminini ölçmek için 5 soruluk yaşam tatmini 7’li likert ölçeği, kıskançlığı ölçmek için 8 ifadeden oluşan kıskançlık ölçeği ve pasif kullanımı ölçmek için 8 ifadeden oluşan pasif kullanım ölçeği kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 470 tane facebook kullanıcısına ulaşılmış ve online anket uygulanmıştır. Veriler SPSS ile analiz edilmiş üç değişken için regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda facebookun pasif kullanımının kıskançlıkla düşük ilişkili olduğu ancak yaşam tatmini ile ilişkisinin olmadığı bulunmuştur.

Keywords

facebook, yaşam tatmini, kıskançlık