5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Facebook Yoğunluğunun Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilal Atasoy

[email protected], Gazi Üniversitesi

Şeyhmus Aydoğdu

[email protected], Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Thomas Akiva

[email protected], Pittsburgh University

Bu çalışmada, üniversite öğrencileri arasında yaygın bir şekilde kullanılan sosyal ağlardan biri olan Facebook’un yoğunluk düzeyi çeşitli değişkenler açısından incelenmektedir. Facebook yoğunluğu, Facebook uygulamasının kullanım miktarından (harcanan zaman, oynanan oyun sayısı gibi) ziyade bu uygulamanın günlük yaşama entegrasyon düzeyinin ve siteye bağlılığın tanımlanması olarak düşünülebilir. Araştırma, tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Pittsburgh üniversitesinde öğrenim gören 411 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların Facebook yoğunluklarını belirlemek için “Facebook Yoğunluğu Ölçeği” (The Facebook Intensity scale) kullanılmıştır ve kullanılan ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayı .90 olarak hesaplanmıştır. Bulgular, katılımcıların 24 yaş sonrasında Facebook yoğunluğunun arttığı ve yaş artışının yoğunluk üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığını göstermektedir. Etnik köken dikkate alındığında Amerikalı beyazların kullanım yoğunluklarının Asya kökenli Amerikalılar’a göre anlamlı şekilde fazla olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise kızların erkeklere göre anlamlı bir şekilde facebook yoğunluklarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak ailesi Facebook kullananların kullanmayanlara göre Facebook yoğunluklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulguların, Facebook’un araç olarak kullanılacağı sonraki araştırmalarda örneklem seçimine ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

facebook yoğunluğu, facebook, tarama araştırması, üniversite öğrencileri, sosyal medya