5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Açısından Kendilerini Yeterli Hissediyor Mu?

Nagihan Tanık Önal

[email protected], Erciyes Üniversitesi

Nezih Önal

[email protected], Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Uğur Büyük

[email protected], Erciyes Üniversitesi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) yararlanılarak gerçekleştirilen eğitimin öğrenciler ve öğretmenler için pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Ancak bu teknolojilerden etkili ve verimli bir şekilde faydalanılabilmesi biraz da öğretmenlerin bu konudaki yeterliklerine bağlıdır. Bu nedenle mevcut araştırmada henüz hizmet öncesi eğitimleri devam eden fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimleri dersinde BİT kullanımı açısından yeterliklerini araştırmak amaçlanmıştır. Çünkü öğretmen adaylarının mevcut durumu betimlendiğinde bir aksaklık tespit edilirse bunu gidermek için öğretmen eğitimi yeniden şekillendirilebilir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim araştırması türünde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 18 fen bilgisi öğretmen adayından oluşmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre katılımcıların teknolojik gelişmeleri takip etmenin ve bu konuda tam olarak bilgi sahibi olmanın zor olduğunu düşündükleri bu nedenle BİT kullanımı konusunda kendilerini kısmen yeterli gördükleri tespit edilmiştir (f=9). Sırasıyla laboratuvar araç gereçleri, etkileşimli tahta ve projeksiyon cihazı, katılımcıların kullanımında kendilerini en fazla yeterli gördüklerini belirttikleri teknolojiler arasında yer almaktadır (f=15, f=13, f=13). Katılımcılar bu durumun sebebini üniversite eğitimleri sürecinde bu teknolojileri sıklıkla kullanmaları olarak açıklamışlardır. Araştırmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise öğretmen adaylarının bu teknolojileri kullanırken karşılaşabilecekleri sorunları kendi başlarına çözebilme konusunda kendilerini yetersiz hissetmeleridir (f=16). Katılımcılara neden böyle düşündükleri sorulduğunda ise fakültede BİT kullanımı sırasında bir sorun olursa teknik ekipten destek almanın daha kolay olması sebebiyle kendilerini geliştiremediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, öğretmen olduklarında BİT’i derslerinde etkili bir şekilde kullanma açısından kendilerini kısmen yeterli görmüşlerdir. Kendilerini kullanım açısından en yeterli gördükleri teknolojilerin sadece hizmet öncesi dönemde kullandıkları teknolojiler olması dikkate alındığında öğretmen eğitimi sürecinde BİT kullanımının çeşitlendirilmesi önerilmektedir. Ayrıca katılımcılar BİT ile ilgili sorunları çözme noktasında kendilerini yetersiz gördükleri için bu boşluğu dolduracak uygulamalar isabetli olacaktır.

Keywords

Fen bilgisi öğretmen adayları, fen bilgisi dersi, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeterlik