5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri

Cemal Tosun

[email protected], Bartın Üniversitesi

Sakine Öztürk

[email protected], Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu

Araştırmada üzerinden durulan problem durumu Fen Bilimleri Öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklı olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinin deneysel olmayan araştırma desenlerinden karşılaştırmalı araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin kuzey batısında yer alan bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören toplam 146 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Tatar vd. (yayın aşamasında) tarafından geliştirilen Bilimin Doğası ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 7 alt boyutta 22’si negatif olmak üzere toplam 38 madde içermektedir. Kız ve erkek öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler için t-testinden faydalanılmıştır. Sınıf seviyesine göre öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşleri arasında farklılık olup olmadığı ise tek yönlü ANOVA ile belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde Fen Bilimleri Öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri arasında ölçeğin her bir boyutunda ve ölçeğin tamamında cinsiyete göre herhangi bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Fen Bilimleri Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre bilimin doğası hakkındaki görüşleri arasında; ölçeğin alt boyutlarından gözlem ve çıkarım arasındaki fark, değişebilirlik/kesinlik, teori/yasa, yaratıcılık/hayal gücü, sübjektiflik ve ölçeğin genelinde anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.

Keywords

Bilimin doğası, fen bilimleri öğretmen adayları, fen eğitimi