5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bir Altın Maden İşletmesini Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanları Açısından Değerlendirmeleri

Seyyit Altunışık

[email protected], Uşak Üniversitesi

Salih Uzun

[email protected], Uşak Üniversitesi

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin yaptıkları üretim ile doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Üreten bir toplum için de üretime yönelik bir eğitim sistemi tasarlanmalıdır. Bu bakış açısıyla son yıllarda ‘Fen’, ‘Teknoloji’, ‘Mühendislik’ ve ‘Matematik’ alanlarının bütüncül bir şekilde entegre edildiği FeTeMM öğrenme yaklaşımının, ülkelerin eğitim sistemlerinde yerini aldığı görülmektedir. MEB (2016) tarafından yayınlanan bir raporda da, FATİH projesi ve Eğitim Bilişim Ağı ile inşa edilen yenilikçi eğitim ortamlarından tam olarak istifade edilebilmesi için FeTeMM öğrenme yaklaşımının ülkemiz eğitim sistemine dahil edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, 2018 yılından itibaren uygulanacak olan fen bilimleri dersi öğretim programında FeTEMM’e yönelik Fen ve Mühendislik Uygulamaları ünitesine yer verildiği görülmüştür. Bu nedenle yarının öğretmenleri olan öğretmen adaylarının günlük hayatta yer alan FeTeMM alanlarını bütüncül bir şekilde algılayabilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmen adaylarının bir altın madeninde yapılan işlemlerdeki FeTeMM alanlarını nasıl algıladıklarını incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının katılımıyla Uşak ili sınırları içerisinde yer alan bir altın madeni tesisine gezi düzenlenmiştir. Özel durum çalışmasının benimsendiği araştırmanın verileri, 4 sorudan oluşan bir gezi-gözlem ve değerlendirme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının genel olarak altın madeni tesisinde gerçekleşen süreci; fen bilimleri açısından kullanılan kimyasallar, teknoloji açısından kullanılan büyük araçlar ve taş parçalama sistemleri, mühendislik açısından yapılan kazılar ve maden cevherlerinin tespiti ve matematik açısından da topraktaki maden oranı ve hazırlanan kimyasallardaki oranlar ile ilişkilendirdiklerini göstermektedir.

Keywords

FeTeMM, Alan Gezisi, Fen Bilimleri