5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamları Hakkındaki Algıları: Altın Maden İşletmesi Gezisi

Salih Uzun

[email protected], Uşak Üniversitesi

Seyyit Altunışık

[email protected], Uşak Üniversitesi

Öğrenme ortamı denildiğinde geçmişte genellikle okul ortamı veya bir sınıf akla gelse de günümüzde bu algı artık öğrenmenin hayatın her anında mekandan bağımsız olarak gerçekleştiği düşüncesi çerçevesinde değişmiştir. Bu nedenle okul ve sınıf duvarlarının ötesinde de bir öğrenme ortamının oluşturulabileceği düşüncesi kabul görmektedir. Özellikle okul dışı, informal öğrenme vb. isimlerle ifade edilen bu ortamlar birçok araştırmacının ilgi alanı olmuştur. Bu kapsamda özellikle müzeler, hayvanat bahçeleri, sanayi kuruluşları, botanik bahçeleri, lunaparklar, doğal parklar ve bilim merkezleri gibi birçok ortamın kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar da bu ortamların öğrenme, motivasyon ve tutum gibi eğitim açısından önemli birçok değişken üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Fen bilimlerinin hayatın bir yansıması olduğunu düşünüldüğünde de bu ortamların fen bilimleri öğretimi sırasında kullanılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları kapsamında yaptıkları alan gezileri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu bağlamda, çalışmanın örneklemini oluşturan 35 fen bilimleri öğretmen adayı ile Uşak ilindeki bir altın madenine gezi düzenlenmiştir. Özel durum çalışmasının benimsendiği araştırmada veriler, 8 sorudan oluşan bir “gezi değerlendirme formu” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının genel olarak alan gezileri hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Öğretmen adayları özellikle bu tür okul dışı ortamların öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri açısından önemli olduğuna değinerek, meslek yaşantılarında öğrencilerin fen bilimleri dersine ilgilerinin artması için bu tür bilim gezilerini yapmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları bu gezilere benzer şekilde okul dışı eğitime yönelik olarak laboratuvar, botanik bahçeleri, arkeolojik alan, müze, akvaryum gibi özellikle fen bilimleri ile alakalı yerlere yapılacak gezilerin de faydalı olacağını ifade ettikleri görülmektedir.

Keywords

Okul Dışı Öğrenme, Alan Gezisi, Fen Bilimleri