5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Stem ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Alaattin Bahşi

[email protected], MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Esra Açıkgül Fırat

[email protected], ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

STEM eğitimleri dünya genelinde iş gücü niteliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla bireylere yaparak-yaşayarak, deneyerek öğrenme, üretme, araştırma-geliştirme ve buluş yapma imkanı sağlamaktadır. STEM eğitimleri ülkemiz milli eğitiminin de 2015-2019 stratejik planında yer almış ve STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlar ön plana çıkarılmıştır. Bu amaçla TİMSS ve PİSA gibi uluslararası sınavlardaki başarıyı arttırmak için ülkemizde STEM eğitimlerine öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu noktada eğitimde anahtar rol oynayan öğretmenlerimizden çağın gereklerine uygun olarak ülkemizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaları beklenmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizi STEM eğitiminin temellerine uygun bireyler olarak yetiştirecek olan öğretmenlerin STEM’e yönelik görüşlerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri öğretmenlerinin STEM’e ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 9 Fen Bilimleri Öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, MAXQDA programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, öğretmenlerin genel olarak STEM ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. STEM uygulamalarının fen eğitimine yansımaları ve STEM etkinliklerinin fen derslerine entegrasyonu hakkında fikir sahibi oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca STEM laboratuvarlarının tasarımı, öğrencilerin akademik gelişimlerine etkileri ve öğrenciler adına olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili kısmen fikir beyan etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler, STEM etkinliklerini uygulayabilecekleri ile ilgili kendilerini yeterli görmüşler ve öğretmenlerin STEM yeterliliklerinin nasıl sağlanacağı ile ilgili çokça fikir beyan etmişlerdir. Öğretmenlerimizin tamamı STEM etkinliklerinin öğretmenlerin akademik gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Keywords

STEM etkinlikleri, STEM yeterlikleri, Fen Eğitimi.