5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Stem Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Devkan Kaleci

[email protected], İnönü Üniversitesi

Özge Korkmaz

[email protected], İnönü Üniversitesi

Hasan Aydemir

[email protected], İnönü Üniversitesi

Sibel Özaslan

[email protected], İnönü Üniversitesi

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile beraber eğitim yaklaşımlarında önemli değişimler yaşanmaktadır. Özellikle yaratıcı düşünebilen, günümüz teknolojililerini verimli ve etkin şekilde kullanabilen,  problem çözme becerisi yüksek bireylerin yetiştirilmesi yeni eğitim yaklaşımlarının temel amaçlarından biri haline gelmiştir. Bu temel becereilerin tamamını içeren günümüzün yeni eğitim yaklaşımları arasında STEM (Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, Mathematics- Matematik) eğitiminin öne çıktığı görülmektedir. STEM eğitiminin temel amacı yenilikler üreten bireyler yetiştirmek olduğu göz önüne alınacak olursa bu eğitim yaklaşımının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılması önem arz etmektedir. STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmalarını hedeflemektedir. Diğer bir deyişle bu yaklaşım her yaşta bireylerinin disiplinler arası eğitim sürecine dahil olmasını sağlar.

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) içerikli eğitim hakkındaki düşüncelerini ve STEM eğitiminin öğrenme sürecine katkılarına yönelik görüşlerini incelemek ve ortaya çıkarmaktır. Araştırma desenlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılması tercih edilmiştir. Bu amaç kapsamında Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden 80 öğretmene anket uygulanmıştır.  Elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin STEM hakkındaki düşünceleri ve STEM eğitiminin öğrenme sürecine katkılarına yönelik görüşleri alınmıştır. Çalışma sonucunda öğretmenlerin STEM eğitiminin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine katkı yapabilecek, olumlu bir eğitim süreci olacağına dair görüşler belirtilmektedir.

Keywords

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, STEM, Fen ve Teknoloji, Bilişim, Öğretmen Görüşleri