5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Fen Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Üzerinde Tematik İnceleme

Erkan Özcan

[email protected], Dokuz Eylul University

Sevinç Kaçar

[email protected], Dokuz Eylul University

Ummuhan Ormancı

[email protected], Uludağ University

Ali Günay Balım

[email protected], Dokuz Eylul University

Günümüzde bilgi ve teknoloji hızlı şekilde değişmekte ve ilerlemektedir. Bu sayede bilgiye kısaca erişilebilmekte ve kolay değişebilmektedir. Bu da öğrenme sürecinin/ortamının yeniden şekillenmesine neden olmaktadır. Örneğin, Fen eğitiminde eskiden tepegöz ile canlı doku, sistem vb. konular sadece asetatlı kağıtlar üzerinden anlatılırken, günümüzde artık üç boyutlu gerçeklikten faydalanılarak bu konular ele alınmaktadır. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) Fen eğitiminde kullanımını ele alan çalışmaların araştırılmasının ve analiz edilmesinin eğitimciler, araştırmacılar ve öğretmenler için önemli etkilere sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmada BİT’in Fen eğitiminde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle, literatürde bulunan makalelerin genel özellikleri (yılı, demografik özellikleri vb.) ve içerik özellikleri (gerekçe, amaç, araştırma yöntemi vb.) açısından incelenmesinin uygun görüldüğünden tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Buna paralel olarak ERIC (Educational Resources Information Center), ScienceDirect, Web of Knowledge ve Google Scholar veri tabanlarında son 10 yılda yayımlanmış olan makaleler taranmış ve fen eğitiminde BİT’i ele alanlar seçilmiştir. Analizler sonucunda, BİT’ten fen derslerinde çeşitli amaçlarla faydalanıldığı ama genel olarak fen derslerinde niteliği arttırmak amaçlı gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte çalışmaların daha çok öğrenme çıktıları üzerine odaklanıldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, Fen bilimleri dersinde BİT’in kullanımının öğrencilerin becerileri üzerine etkisini inceleyen çalışmalara gereksinim olduğu söylenebilir.  Bu bağlamda çalışmanın sonuçları tartışılacaktır.

Keywords

Bilgi ve iletişim teknolojileri, fen bilimleri, tematik analiz