5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Formasyon Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanıma Yönelik Tutumlarının Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

Semra Ertem

[email protected], Deu Buca Eğitim Fakültesi İzmir

Rıdvan Kete

[email protected], Deu Buca Eğitim Fakültesi İzmir

Eğitimdeki bilimsel araştırmaların artması ve bilginin yapılandırılarak kalıcı bilgiye dönüştürülmesi için öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalar, teknolojik alandaki gelişmelerin eğitimde kullanılmasının öğrenmede verimliliği arttırmakta olduğunu göstermiştir. Teknolojik gelişmelerle bilgi aktarımı, iletişimde büyük gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde adeta eğitim ile teknoloji birbiri ile bütünleşmiştir.

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı bütün okullarda oluşturduğu ve üniversitelerde de yaygınlaşan akıllı tahtalar öğretmenlere, öğretimde kolaylık sağladığı gibi öğrencilerde oluşturduğu görsellik ile öğrenmede kalıcı bilgi oluşturmada önem kazanmıştır. Araştırmalarda teknolojik materyallerin (Akıllı Tahtalar) dersi daha ilgi çekici hale getirme, zaman kaybını önleme, hedefe ulaşmayı kolaylaştırması ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması gibi üstünlüklerinden bahsedilmektedir.

Öğretmen eğitiminde, Eğitim Fakülteleri tarafından düzenlenen formasyon öğretmen adayı eğitimi geniş bir alanda öğretmen adayı yetiştirilmesini sağlamaktadır. Bu süreçteki formasyon öğretmen eğitimine katılan öğretmen adaylarının, eğitim-öğretim sürecindeki akıllı tahta kullanımları mutlaka öğretmenlik sürecinde akıllı tahta kullanımlarını etkileyecektir. Bu araştırmanın amacını; Buca Eğitim Fakültesi Formasyon eğitimine katılan öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının bazı değişkenlerle incelenmesi oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini, Buca Eğitim Fakültesinde 2017-2018 öğretim yılında formasyon eğitimi alan öğretmen adayları meydana getirmektedir. Araştırmanın örneklemi ise bu programa katılan öğretmen adaylarından farklı alanlarda yer alan, rastgele seçilmiş 250 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Tataroğlu-Erduran (2010), tarafından geliştirilen ve uygulanan 5’li likert tipi “Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanıldı. Ölçek güvenirliği ve madde yükleri analiz sonuçları uygun olan bu ölçek verileri, bilgisayarda SPSS 21 hazır paket analiz programı ile analiz edildi. Ölçeğin değişkenlere göre karşılaştırılmaları yapıldı. Elde edilen sonuçların tablo ve grafikleri oluşturuldu. Bu bulgulara bağlı olarak yorumlar yapıldı

Keywords

akıllı tahta, formasyon, öğretmen adayı, tutum.