5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Gerçek ve Model Görsel Kullanımının İlköğretim Matematik Öğrencilerinin Test Performanslarına Etkileri

Mehmet Fırat

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi

Bu çalışmanın amacı, model ve gerçek görsel desteğinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik dersi test performansına etkilerini belirlemektir. Bu amaçla ders öğretmeninin hazırladığı matematik testi; sadece metin, metin ve model görsel, metin ve gerçek görsel olmak üzere üç tipte hazırlanmıştır. Bu testler matematik öğretmenin dersine girdiği üç sınıfa rassal olarak uygulanmıştır. Uygulama Türkiye’de Eskişehir ilinde bir ilköğretim okulunda 2014-2015 güz döneminde 5. sınıfta öğrenim gören 99 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, son test kontrol gruplu modelde desenlenmiştir. Araştırma nicel baskın karma yöntem araştırması olarak desenlenmiştir. Verilerin analizinde %, f,  ve Sd betimsel istatistikleri, t-testi, One-way ANOVA testleri ve tümevarımsal içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ilköğretim öğrencilerinin matematik testlerinde görsel desteğin öğrencilerin test puanını arttırdığı ve testte gerçek görsellerin kullanılmasının öğrencilerin test performansını arttırdığı sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre pratik ve araştırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

çokluortam öğrenme, test performansı, ilköğretim matematik