5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Kamuran Köseoğlu

[email protected], Ege Üniversitesi

Yeliz Tunga

[email protected], Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çağımızda yaşanan hızlı ve sürekli teknolojik gelişim teknolojinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılmasını gerekli kılmıştır. Buna paralel olarak alanyazında farklı disiplinlerde eğitimde teknoloji kullanımı konu alan birçok akademik çalışma yapılmaktadır.  Farklı disiplinlerde eğitim teknolojilerinin kullanım düzeyini tespit etmeyi amaçlayan, farklı alanlardan eğitimcilerinin ve öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanılmasına yönelik yeterlilik ve tutumlarını inceleyen çalışmalar bu araştırmalardan sadece bazılarıdır.  Yeni teknolojilerin farklı eğitsel içeriklerin kazandırılmasına yönelik  kullanımını konu alan araştırmalar da eğitim teknologları ve alan eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsel sanatlar eğitimi teknolojik gelişmeden etkilenen ve yaşanan bu gelişmeler ile bilirkte köklü değişimler geçiren bir alan olarak teknoloji kullanımından bağımsız düşünülememektedir. Teknolojik gelişmenin sanatsal tekniklere ve sanat akımlarına yön vermesi göz önünde bulundurulduğunda, görsel sanatlar ve teknoloji kavramları arasında kökeni eskilere uzanan çift yönlü bir ilişki olduğu söylenebilmektedir. Fotograf makinesinin icadı ile sanatsal çözümlemelerin farklı yönlere kaymaya başlamasının yanı sıra video, animasyon, üç boyutlu bilgisayar modellemeleri gibi büyük oranda ekranda sergilenen sanat dalları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra geleneksel çalışmalar dijital dokunuşlar ile desteklenebilmektedir. Sanatçılar ise  eserlerini dijital ortamlarda zaman ve mekan sınırlaması olmadan daha geniş kitlelere ulaştırabilmekte, bu durum da  teknoloji kullanımının görsel sanatlar için önemini göstermektedir. Bu bağlamda görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanılması kaçınılmaz olmakla birlikte,  bazı teknolojilerin etkin ve verimli kullanılması aynı zamanda etkin bir eğitim-öğretim sürecininde önkoşulu olarak görülmektedir.

Bu araştırmada görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik bir literatür araştırması gerçekleştirilmiş olup ulaşılan veriler görsel sanatlar eğitimcisi akademisyen ve öğretmen görüşmelerinden elde edilen veriler ile desteklenmiştir.  Araştırma sonucunda görsel sanatlar eğitiminde teknoloji kullanımının teknik becerilerle sınırlı tutulduğu gözlemlenirken, teknolojik gelişme ile birlikte alan eğitiminde kazandırılması hedeflenen yeni teknik becerilerin ortaya çıkması ile teknoloji kullanımını zorunlu kılınmıştır. Alan eğitiminde sık kullanılan teknolojik araç ve platformlar ile görsel sanatlar eğitimcilerinin teknoloji kullanımına yönelik görüşleri bu çalışma kapsamında derlenerek görsel sanatlar eğitimde teknoloji kullamına yönelik bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

Keywords

görsel sanatlar eğitimi, teknoloji kullanımı, sanat ve teknoloji