5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeyleri ile Sanal Ortamlarda Hissedilen Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Emin İbili

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Gazi Sarıkaya

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Bu araştırmada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri ile sanal ortamlarda hissedilen yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Aksaray Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 350 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bireylerin benlik saygısı düzeylerini ölçebilmek için Arıcak (1999), tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Sanal ortamlarda hissedilen yalnızlık düzeylerini ölçmek için ise Korkmaz, Usta ve Kurt (2014) tarafından geliştirilen Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği’nden faydalanılmıştır. Her iki ölçekte 5’li likert tipi derecelendirmeyle düzenlenmiş; “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” seçeneklerinden oluşmaktadır. Benlik Saygısı Ölçeği; Benlik Değeri, Özgüven, Depresif Duygulanım, Kendine Yetme, Başarma ve Üretkenlik olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Sanal Yalnızlık Ölçeği ise Sanal Sosyalleşme, Sanal Paylaşım ve Sanal Yalnızlık olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre bireylerin Sanal Paylaşım düzeyleri ile Benlik Saygısı Ölçeğinin alt faktörleri arasında negatif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Sanal Sosyalleşme düzeyleri ile Kendine Yetme özalgıları arasında ise yüksek düzeyde, Benlik Değeri ve Özgüven arasında ise düşük düzeyde pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Sanal Yalnız düzeyleri ile Kendine Yetme özalgıları arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde ilişki bulunurken diğer alt faktörler ile de yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar bireylerin sanal sosyalleşme ve sanal yalnızlık düzeylerinin bireylerin benlik saygısını olumlu etkilerken, sanal paylaşım düzeylerinin ise benlik saygısını olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Keywords

Sanal Yalnızlık, Benlik Saygısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi