5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Eğitsel Dijital Oyunlara Yönelik Görüş ve Beklentileri

Yusuf Levent Şahin

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Ezgi Doğan

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Ferhan Şahin

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Eğitimde dijital oyunların kullanımının artması, eğitsel dijital oyunların tasarımı ile ilgili çeşitli araştırma ve uygulama çalışmalarını beraberinde getirmektedir. Bu çalışmalarda hedef kitlenin iyi analiz edilmesinin, tasarlanan eğitsel dijital oyunun hedeflerinin gerçekleşmesi bağlamında önemli olduğu üzerine vurgu yapılmaktadır. Kısacası oyuncuların beklentileri bir oyunun başarılı olabilmesi için kilit noktadadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı ilk ve orta okul öğrencilerinin eğitsel dijital oyunlara yönelik görüşlerini ve beklentilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 8 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve yaşları 8-14 aralığında değişen 12 öğrenci ile 3 adet odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Analizler sonucunda öğrencilerin dijital oyunları severek oynadıkları fakat eğitsel dijital oyunları sıkıcı buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Belirtilen görüşlere göre eğitsel dijital oyunlar öğrenciler için çoğunlukla test, boşluk doldurma gibi sınav sistemlerini anımsatmaktadır. Ayrıca yaş ve cinsiyet öğrencilerin bir oyunu seçmesinde belirleyici değişkenler olarak ortaya çıkmıştır. Öğrenciler eğitsel bir dijital oyunun rekabet, seviye atlama, iletişim kurma, kaliteli grafikler, iyi bir hikaye ve çok oyunculu yapıya olanak verme gibi unsurları barındırması gerektiğine yönelik görüş bildirmişlerdir.

Keywords

Eğitsel dijital oyun, oyun tasarımı, öğrenci görüşleri