5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Tijen Akada

[email protected], DEU

Semiha Şahin

[email protected], DEU

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin E-öğrenmeye Yönelik Tutumları

Tijen AKADA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]

Semiha ŞAHİN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE,

e-posta: [email protected]

Bildiri Özeti

E-öğrenme ortamları pedagojik teorilere dayanan öğrenme ortamlarımın bilgi teknolojileri kullanılarak tasarlandığı, geleneksel öğretimle birlikte veya geleneksel öğrenme ortamlarına bir alternatif olarak kullanılabilen öğrenme platformlarıdır. Gelecek kuşakları yetiştiren okulların çağın teknolojilerine uyum sağlayarak, e-öğrenmeyi de işe koşarak öğretim yöntemlerini çeşitlendirmesi önem taşımaktadır. Etkili öğretimin temel merkezlerinden biri olan öğretmenlerin e-öğrenme yöntemini kullanmaya olan istek ve becerileri incelenmeye değer konudur. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin e-öğrenmeye ilişkin görüşlerinin neler olduğunu, öğretmenlerin e-öğrenmeye ilişkin algı düzeylerinin onların bireysel ve mesleki özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Türkiye'de doğrudan bu konuda yapılan bir araştırmaya rastlanmamış olması araştırmayı özgün kılmaktadır.Betimsel tarama modelinde yürütülen ve İzmir ili Buca ve Karşıyaka ilçelerinde uygulaması yapılan bu araştırmanın örneklemi seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 201 öğretmenden oluşmaktadır.  Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: E-öğrenme, uzaktan eğitim, tutum, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni

Elementary and Secondary School Teachers’ Attitudes Towards E-learning

Dokuz Eylül University, Faculty of Education, Dept. of Computer and Instructional Technologies, İzmir / TURKEY, e-mail: [email protected]

Semiha ŞAHİN

Dokuz Eylül University, Faculty of Education, Dept. of Educational Administration, İzmir / TURKEY, e-mail: [email protected]

Abstract

Basing on pedagogical theories, e-learning contents are delivered via computers and can be used in traditional class settings and/ or outside the class as an alternative to traditional learning. Preparing the future generations, schools can be expected to adopt to current technologies, and diversify teaching methods by implementing e-learning. Teachers are in the center of effective teaching and their attitudes and skills towards implementing e-learning in their classrooms is worth investigating. The purpose of this research is to investigate elementary and secondary school teachers’ views towards e-learning and whether their views change depending on some of their personal and professional characteristics. The study is a descriptive survey and data is being collected from randomly selected 201 teachers from Buca and Karşıyaka towns of Izmir. Data is analyzed via SPSS and means, standard deviations, t-tests and ANOVA are conducted.

Key Words: E-learning, distance education, attitudes, elementary school teachers, secondary school teachers

Keywords

E-öğrenme, uzaktan eğitim, tutum, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni