5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dokümantal Oluşum Süreçlerinin İncelenmesi

Burcu Nur Baştürk Şahin

[email protected], Uludag University

Menekşe Seden Tapan Broutin

[email protected], Uludag University

Matematik eğitimi, özetle bireylerin hayatı doğru şekilde anlayabilmeleri ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara akılcı çözümler bulabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Tam olarak ifade edilecek olursa matematik eğitiminin temel amaçları, “problem çözme becerisini geliştirme, muhakeme becerisi kazandırma, matematiği iletişimde kullanma ve matematiğe ilişkin değer duygusu geliştirme” olarak ifade edilebilir (Altun, 2014). Öğrencileri bu amaçlar doğrultusunda yetiştirebilmek de öğretmenlerin üzerine düşen önemli bir görevdir. Öğretmenler değişen ve gelişen dünyada bu görevi yerine getirebilmek için gerek yazılı, gerek sözlü, gerekse de dijital kaynakları kullanmakta ve öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak öğrenme ortamları hazırlamak için sürekli olarak bu kaynaklardan edindikleri bilgilerini güncellemektedirler. Öğretmenlerin kullandıkları bu kaynaklar, onların mesleki gelişimlerini açıklayabilen birer araç olarak göze çarpmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri doğrultusunda kullandıkları kaynaklar ve onları kullanım şekilleri üzerinde profesyonel dokunuşlar yapabilme becerilerinin arttığı görülmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki gelişimlerini ortaya koyan bu kaynaklar ve kullanım şekillerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Öğretmenlerin kaynaklarını ve onların kullanım şekillerini incelemek üzere, Gueudet ve Trouche 2009 yılında “Didaktiğe Dokümantal Yaklaşım” kuramsal çerçevesini ortaya koymuştur. Böylece, öğretmenlerin kaynaklarını kullanım şekillerini de ele alarak, oluşturdukları yeni plana doküman adı vermişlerdir.

Bu bağlamda araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının doküman oluşturma süreçlerini incelemektir.  Araştırmanın katılımcıları Marmara Bölgesi’ndeki bir üniversitede eğitim almakta olan dört öğretmen adayıdır. Araştırmanın katılımcı seçiminde gönüllülük esas alınmıştır. Öğretmen adaylarının, bir ders kapsamında hazırlamış oldukları derslerine ilişkin gözlem yapılmış ve öğrencilerin derslerini planlarken nasıl bir yol izlediğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gözlem ve görüşmeler sonucunda, öğretmen adaylarının mesleğe başlamaları öncesinde, ön bilgileri ile nasıl bir öğretmen olmayı planladıklarına ışık tutulması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının doküman oluşturma süreçlerinde, matematiğin nasıl öğretilmesi gerektiğine yönelik önceden var olan inançları ve kendi öğrencilik deneyimleri etkili olmuştur. Bunun yanı sıra, alan öğretimi derslerinde öğrenmiş oldukları kolaydan zora ve basitten karmaşığa gitme stratejilerini yansıttıkları görülmüştür. Ancak, deneyimli öğretmenlerde olduğu gözlenen (Baştürk-Şahin, 2015), “dersi öğrencilerin anlama durumuna göre revize edebilme” kategorisinin öğretmen adaylarında ortaya çıkmadığı çalışmanın ilginç sonuçlarındandır.

Keywords

Didaktiğe dokümantal yaklaşım, doküman oluşumu, matematik öğretmen adayı.