5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kavram Yanılgılarına İlişkin Görüşleri

Semiha Kula Ünver

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Aysun Nuket Elçi

[email protected], Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının kavram yanılgılarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışma 54 ilköğretim matematik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırmanın veri toplama aracını öğretmen adaylarına sorulan açık uçlu sorulara verdikleri yazılı yanıt kağıtları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara bildirdikleri görüşleri içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmacılar verileiri öncelikle ayrı ayrı analiz ederek kategorileri belirlemişler, ardından bir araya gelerek farklı kategoriler üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Öğretmen adayları ders esnasında ortaya çıkabilecek kavram yanılgılarını önleyebilmek için ders öncesinde konuyu gözden geçireceklerini, öğrencilerin nasıl yanılgılara düşebileceklerini saptayacaklarını, konuyu hazırlarken yanılgı oluşmamasını göz önünde bulunduracaklarını, konuyu somutlaştıracaklarını, çalışma yaprakları/kavram haritaları vb. hazırlayacaklarını, günlük yaşam örneklerini yer vereceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerinde kavram yanılgısı olup olmadığını belirlemek adına ise öğrencilerine sorular soracaklarını, öğrencilerin kendilerine sordukları soruları inceleyeceklerini, öğrenci tepkilerini gözlemleyeceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını engelleme, belirleme ve gidermeye yönelik bir ölçüde görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Ancak öğretmen adaylarının olası öğrenci yanılgılarını önlemede, yanılgıyı belirlemede ve yanılgı ile karşılaşıldığında gidermede nasıl bir yol izleyeceklerine dair ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının ders planı hazırlayarak yanılgı oluşmamasına ilişkin nasıl önlem aldıklarının ve dersleri gözlemlenerek öğrencilerde yanılgı oluşması durumunda belirleme ve giderme durumlarının incelenmesi ileri araştırmalar için önerilmektedir.

Keywords

matematik eğitimi, matematik öğretmeni adayı, kavram yanılgısı