5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri

Semiha Kula Ünver

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Aysun Nuket Elçi

[email protected], Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretim materyallerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan özel durum çalışmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 41 ilköğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından veri toplama aracında bulunan açık uçlu soruları yanıtlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak iki araştırmacı tarafından önce ayrı ayrı analiz edilmiş, ardından farklı kategoriler üzerinde görüş birliğine varılarak son hali verilmiştir. Öğretmen adayları öğrenmenin daha kalıcı olması, konuyu somutlaştırması, görselleştirmesi, dersi daha ilgi çekici hale getirmesi gibi nedenlerle öğretim materyallerinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının tümü derslerinde materyal kullanmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Öğretim materyali hazırlarken öğrenci düzeyine uygun olmasına, anlaşılır olmasına, konuya uygun olmasına, kullanışlı olmasına, uygulamasının kolay olmasına vb. özen göstereceklerine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Öğretmen adayları öğretim materyallerini etkili bir şekilde kullanabilmek için öğretmenin materyale hakim olması, her öğrencinin materyali kullanabilmesi, öğrenciye yönelik olması, materyal kullanma amacının bildirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının materyallerin kullanılmasının öneminin farkında oldukları, derslerinde yer verecekleri görülmüş ve materyallerin kullanımına ilişkin de bir ölçüde fikir sahibi oldukları görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu belirlemelerin yanı sıra öğretmen adaylarının farklı materyalleri nasıl kullanacaklarına ilişkin görüşlerini belirlemenin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının materyal kullanımlarını gerçek sınıf ortamında  izlemenin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

matematik eğitimi, matematik öğretmeni adayı, öğretim materyali