5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlköğretimde Görevli Öğretmen ve Yöneticilerinin Siber Zorbalık ile İlgili Görüşleri

Esin Ergün

[email protected], Karabük Üniversitesi

Teknolojiyi olumlu yönde kullanan kişilerin hayatı kolaylaşırken amaç dışı kullanan kişilerin teknolojinin olumsuz yönleriyle karşılaşmakta ve gençler hatta çocuklar arasında bazı problemlerin çıktığı görülmektedir. Teknolojinin yanlış kullanımı sonucu siber zorbalık ortaya çıkmaktadır. Siber zorbalık, başkalarına zarar vermek için internet ve diğer dijital teknolojileri kullanarak bilinçli ve kasıtlı kullanmak olarak tanımlanabilir. Bu problemin giderilmesi ve önlenmesinde ise eğitimcilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Özellikle öğretmen ve okul yöneticileri arasında, siber zorbalık bilincinin artırılması gerekmektedir.  Bu çalışmanın amacı da ilköğretimde görev alan öğretmen ve yöneticilerin siber zorbalık hakkındaki görüşlerini almaktır. Bu amaçla bir devlet okulunda görev yapan toplam otuz katılımcıya açık uçlu ve kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Çalışma grubunda bir müdür, dört müdür yardımcısı ve 25 öğretmen bulunmaktadır. Verilerin analizi sonucunda öğretmen ve yöneticilerin siber zorbalığın ne olduğuna dair farklı fikirlerinin olduğu görülmüştür. Ancak her katılımcının ortak olarak vurguladığı noktanın ise bu zorbalık türünün internet üzerinden gerçekleştiğidir. Siber zorbalığa maruz kalmış öğrencilerle yöneticiler daha önce karşılaşmamışlardır, 30 öğretmenden 4’ü böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin karşılaştıkları siber zorbalığa maruz kalmış öğrencilerin hepsinin kız olduğu dikkati çekmektedir. Siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin psikolojik olumsuzlukları yaşamaması için öğretmenler ve okul yöneticilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Siber zorbalık ile ilgili eğitimlere gereksinim duyduklarını belirtmektedirler.

Keywords

siber zorbalık, internet, öğretmen, müdür