5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İlkokul Öğretmenlerinin Siber Aylaklık Durumlarının İncelenmesi

Eyüp Yılmaz

[email protected], Gazi Üniversitesi

Ayşe Bağrıacık Yılmaz

[email protected], Gazi Üniversitesi

Siber/sanal aylaklık ya da sana kaytarma olarak da geçen terim, ilk olarak 2000’li yılların başlarında işletme alanyazında ortaya çıkmış ve Lim (2002) tarafından “şirket çalışanlarının çalışma (ofis) saatleri içerisinde kurum internetini çalışma amacının dışında kişisel amaçlarla kullanımına yönelik tüm aktiviteler” olarak tanımlanmıştır. Sanal aylaklık terimi daha sonra eğitim alanına da yerleşmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Kalaycı (2010), sanal aylaklığı eğitsel olarak öğrencilerin ders saatleri içerisinde interneti ders ile ilgisi olmayan işler için kullanma eğilimi ve/veya davranışı olarak tanımlamaktadır. Alanyazında öğrencilerin siber aylaklık durumunun incelenmesine yönelik çalışmalar (Ergün ve Altun, 2012; Hayıt ve Dönmez, 2016; Kurt, 2011) mevcuttur. Ancak eğitsel ortamda öğrenciler kadar öğretmenlerin de teknoloji ile iç içe olması, onların da siber aylaklık yapabilme gerçeğini oraya çıkarmaktadır. Bu çalışmada ilkokul öğretmenlerinin siber aylaklık durumlarının derinlemesine incelenmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma modeline göre gerçekleştirilecek olan bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturacaktır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilecek olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Katılımcılardan elde edilecek veriler içerik analizi tekniği kullanılarak araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanarak kategori ve temalara ulaşılacak ve güvenirlik çalışmaları kapsamında kodlayıcı güvenirliği hesaplanacaktır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular yorumlanarak tartışılacaktır.    

 

KAYNAKLAR

Ergün, E. ve Altun, A. (2012). Öğrenci gözüyle siber aylaklık ve nedenleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve         Uygulama2(1), 36-53.

Hayıt, T. ve Dönmez, O. (2016). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık profilleriyle bilişsel kapılma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(16), 146-150.

Kurt, M. (2011, September). Siber aylaklık davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. In Fırat University 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (pp. 22-24).

Lim, V. K. (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 675-694.

Keywords

Siber aylaklık, siber kaytarma, sınıf öğretmenleri