5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İngilizce Dersinde Etkileşimli Beyaz Tahta Kullanımının Faklı Akademik Başarı Düzeyindeki Öğrencilerin Kelime Bilgisine Etkisi

Hamide Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hatay/Türkiye

Yunis Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Hatay/Türkiye

Serhat Sönmez

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Anabilim Dalı, Hatay / TÜRKİYE

Bu araştırmanın amacı, Paivo’nun ikili kodlama teorisi (Dual Coding Theory) temel alınarak etkileşimli beyaz tahtada kullanmak üzere geliştirilen çoklu ortam öğretim materyalinin farklı başarı düzeyindeki öğrencilerin İngilizce kelime öğrenmesine etkisini incelemektir. Araştırmada, “8. sınıf İngilizce dersinde Etkileşimli Beyaz Tahta kullanımı, başarı düzeyleri farklı öğrencilerin Turizm ünitesinde kelime öğrenmesini nasıl etkilemektedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı bir ortaokulun 8. sınıflarından amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen üç sınıf oluşturmaktadır. Tüm sınıflara aynı uygulama yapılmış, bu sınıflardan akademik başarı düzeyi yüksek, orta ve alt düzeyde üç grup oluşturularak çözümlemeler yapılmıştır. Uygulama sonrası gönüllü öğrencilerle uygulama hakkında görüşmeler yapılmıştır. Bu nedenle çalışma karma desende olup, var olan grupları karşılaştırması bakımından nedensel karşılaştırmalı araştırma ile nitel araştırmadan oluşmaktadır.

Çalışmada kullanılan çoklu ortam öğretim materyali, MEB tarafından öğretmenlerin kullanımına sunulan Eğitim Bilişim Ağı’ndaki (EBA) içerik geliştirme araçlarından IdealStudio kullanılarak geliştirilmiştir. Bu materyal 8. sınıfların 7. ünitesi olan Turizm konusunda hazırlanmıştır. Materyal, sınıfların İngilizce öğretmeni tarafından belirlenen kelimeleri ve gramer konularını öğretmeye yönelik etkileşimli olarak geliştirilmiştir. Ayrıca materyalde ünite ile ilgili okuma parçaları ve bunların Türkçe çevirilerine de yer verilmiştir.

Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen kelime testi tüm sınıflara öntest ve sontest olarak uygulanmıştır.  Uygulama kapsamında, bir hafta (4 ders saati) boyunca İngilizce Öğretmeni tarafından etkileşimli beyaz tahtada bu materyal kullanılarak tüm sınıflarda ders işlenmiştir. Tüm sınıflardaki öğrencilerin 7. Sınıf genel not ortalamalarına göre akademik başarı düzeyi yüksek, orta ve düşük üç grup oluşturulmuştur. Bu üç grubun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ve gruplar arasında fark olup olmadığı mixed-ANOVA ile incelenmiştir. Uygulama sonrasında öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada nicel ve nitel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Sonuçlar çoklu ortam öğretim materyalinin Turizm konusunda kelime öğrenimine anlamlı düzeyde katkı sağladığı yönündedir. Akademik başarı düzeyi ile kelime bilgisi başarısı arasında anlamlı bir etkileşim bulunamamış; tüm grupların materyalden benzer biçimde yarar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca görüşmelerde öğrenciler bu materyalle derse dikkatlerinin daha fazla çekildiğini, derse daha fazla katılmak istediklerini ve bilginin daha kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları akıllı tahtada sunulan çoklu ortam materyallerinin tüm başarı düzeylerindeki öğrencilerin kelime öğrenme başarısına olumlu katkılar sağladığını göstermektedir. 

Keywords

Çoklu Ortam, Etkileşimli Beyaz Tahta, İkili kodlama Teorisi, Kelime Öğretimi