5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

İşitme Engellilere Yönelik Mesleki Eğitimde Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (TRABZON İL SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

D. Kemal Bayraktar

[email protected], MEB

İŞİTME ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

(TRABZON İL SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA)

 

Uzman Yüksek Mühendis, D. Kemal BAYRAKTAR1*, Doç.Dr. Hilmi Toker2 ,

Prof.Dr. Ergün BAYSAL

 

           Özet

Eğitim, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. İşitme engelli bireylerin toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmede ve kurumsal başarıda planlı etkiler sürecine ihtiyaç vardır. Mesleki Eğitimde daha bilinçli bireylerin yetiştirilmesinin sağlanması, ülke kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu sebeple eğitim ve ülke kalkınması arasında doğru bir ilişki vardır. Engeli olsun veya olmasın halka en yakın ve hizmet sağlama açısından, etkinlik düzeyi en yüksek olan yerel yönetim birimleri ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Belediyeler engellilerin toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımı için tedbirler almakta ve bunlara yönelik politikalar geliştirmektedir. Türkiye’deki çoğu belediye engellilere yönelik mesleki eğitimler ve çeşitli kurslar düzenleyerek, engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmakta ve iş imkanlarına ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu hizmetleri yürütürken, üniversiteler, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca engelliler, uzmanlar tarafından değerlendirilerek, engel durumuna göre eğitim almaları sağlanmaktadır. Ayrıca ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla, bir ülkenin ulusal gelirindeki kalıcı artışa olanak sağlamak için temel koşul, üretimde kullanılan üretim faktörlerinin toplam miktarının artırılmasına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle işitme engelli kişilerin gerek topluma kazandırılmasında gerek tüketimden üretime geçmesinde en önemli aktörlerden olabileceği görülmüştür. Bu araştırmanın amacı; işitme engellilere yönelik faaliyet gösteren yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına ilgili görüşlerini ortaya koyarak, işitme engelli bireylerin beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve böylece işitme engelli bireylerin eğitim kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Buradan hareketle Trabzon ili sınırları içinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren Trabzon İşitme Engelliler Meslek Lisesi bünyesinde uygulanmak üzere 13 STK na anket formu hazırlanmış ve sonuçlar istatistik analizler yapılarak değerlendirilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin işitme engellilere yönelik mesleki eğitimde karar alma süreçlerindeki yerinin ne olduğu konu edilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde kavramsal boyutuyla ele alınan engellilerin toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımı için alınan tedbirler ve bunlara yönelik geliştirilen politikalar bölge  bazında irdelenmiştir. İkinci bölümde sivil toplumun kavramsal yönü, gelişimi, özellikleri, işlevleri, mesleki eğitimle ilişkisi ve işitme engellilere yönelik kurumsal katkı sağlayan STK’lar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünü oluşturan üçüncü bölümde ise yerel yönetimler ve proaktif yaklaşımlı STK’ ların eğitim yönetişimine katılımı, Trabzon İli bazında yapılan alan araştırması sonuçlarıyla değerlendirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim düzeyi, Engelli eğitimi, Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşları, ,Proaktif yaklaşım.

 

Keywords

Eğitim düzeyi, Engelli eğitimi, Yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşları, , Verimlilik