5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

ISTE-T'nin Yeni Yeterliklerle Dönüşen Yüzü: ISTE-E

Mehmet Şahin Solak

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

Canan Çolak

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

Teknolojinin eğitim dünyası içerisinde faaliyetler göstermesi birçok gelişim ve değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu değişim ve gelişim eğitim paydaşlarında dönüşüme neden olmaktadır. Paydaşlar teknolojinin sunduğu olanakları öğretme – öğrenme süreçleri etkili bir şekilde kullanmaları için bazı yeterliklere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yeterliklerin belirlenmesinde dünyanın birçok ülkesinde çalışmaları ile bilinen kuruluşların başında ISTE gelmektedir. ISTE, başta Amerika ve diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinin eğitim paydaşlarıyla birlikte eğitim teknolojisi standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi konuları ile bilinmektedir. Ülkemizde de ISTE standartları ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır.

Bu çalışmada ISTE tarafından 2017 yılında ortaya konan ISTE-E olarak ifade edilen eğitimcilerin sahip olmaları gereken yeni yeterlikler ortaya konulacak ve ISTE Öğretmen Standartları ile güncellenen ISTE-E standartlarının karşılaştırması yapılacaktır. Çalışma alanyazın taramasına dayalı olarak yürütülecek olan betimsel bir araştırma niteliğine sahiptir. Aynı zamanda ISTE-E standartlarına yönelik bir anket geliştirilecektir. Veri toplama aracı olarak kullanılacak ankette mesleklerine ilişkin çeşitli yeterlilikler öğretmenlerin çalıştıkları kurum türü, cinsiyet, mesleki kıdem ve branş gibi değişkenlerin yanı sıra ISTE-E'nin yedi boyutu için yazılmış olan "Eğitim paydaşları ile etkileşim kurarak vizyonumu geliştiririm", "Öğrenenlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim teknolojisi, e-içerikler ve öğrenme fırsatlarına adil erişimi desteklerim" şeklinde yazılmış maddeler aracılığıyla incelenecek ve öğretmenlerin bu standartlar bağlamındaki farkındalıkları araştırılacaktır. Ankete ilişkin verilerin toplanma süreci devam etmektedir.

Çalışma sonunda, elde edilen bilgiler ile ISTE’nin sunmuş olduğu Eğitimci standartları bağlamında ülkemizde neler yapılabileceği sorusuna cevap aranacaktır. ISTE-E ve ISTE-T arasındaki farkların ortaya konulması ile ISTE standartları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Ayrıca eğitim teknolojisi standartları konusunda yeni çalışmalar yapacak olan araştırmacılara yol gösterecek bir çalışma olacağı düşünülmektedir.

Keywords

eğitim teknolojisi öğretmen standartları, ISTE-T, ISTE-E