5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Karmaşık Problem Çözme Becerileri ile Kodlamaya Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Serkan Çankaya

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Eyup Yünkül

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Gürhan Durak

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Zeynel Abidin Mısırlı

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Son yıllarda kodlama derslerinin ilkokul öğretim programlarına eklenmesi konusunda dünya çapında bir trend olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kodlama eğitiminin olası yararları ve bilişsel çıktıları konusunda tartışmalar devam etmekte ve bu konuda bilimsel bulgulara dayanan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu araştırmada karmaşık problem çözme becerileri ile kodlamaya yönelik tutumlar arasındaki ilişki incelenmektedir. Web tabanlı bir ölçme aracı ile OECD tarafından yapılan uluslararası öğrenci değerlendirme sınavının (PISA2012) karmaşık problem çözme becerileri testi ve kodlamaya yönelik tutum ölçeği kullanılarak veri toplanmıştır. PISA2012 testi karmaşık problem çözmenin 4 boyutu için ölçüm yapmaktadır: anlama ve keşfetme, açıklama ve formüle etme, planlama ve uygulama, takip etme ve yansıtma. Veriler 7 farklı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde okuyan öğrencilerden toplanmıştır. Veriler nicel olarak analiz edilecek ve yorumlanacaktır.

Keywords

Kodlamaya yönelik tutum, karmaşık problem çözme becerileri, PISA 2012