5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Kırsal Kesimdeki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumları

Ozan Raşit Yürüm

[email protected], Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Selcan Kilis

[email protected], Giresun Üniversitesi

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle bilgi ve iletişim teknolojileri birçok alanda hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelmiştir. Eğitim-öğretim ortamlarında da bu teknolojilerden sıkça faydalanılmaktadır. Eğitim fakültesi öğrencilerinin bu teknolojilerin en temel araçlarından biri olan bilgisayar kullanımı konusunda yeterli olup olmadığı alanyazında geniş bir yelpazeye sahiptir. Ancak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve bu ülkelerin kırsal kesimlerinde öğrencilerin bilgisayar kullanımı ve yetkinliği ile ilgili sorun yaşadıkları düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaşayan eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayara karşı olan tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri açığa çıkarmaktır. Bu tarama çalışması, elverişli örnekleme yöntemiyle seçilen 351 öğrenci (Kadın:237, Erkek:114) ile yapılmıştır. Katılımcılar, çalışmanın amacına uygun olarak Türkiye’de Anadolu’nun kırsal bir kesiminde bulunan ve son yıllarda kurulan bir üniversitedeki eğitim fakültesi öğrencileridir. 5 farklı bölümde eğitim gören ve sosyo-ekonomik düzeyleri farklı olan öğrencilerden Google Dokümanlar aracılığı ile nicel veri toplanmıştır. Veriler, betimleyici istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Bulgulara göre, öğrencilerin büyük bir kısmı (%68, n=239) bilgisayar kullanımının zor olduğunu (M=2,05, SD=0,95) ve yine öğrencilerin büyük çoğunluğu (%65, n=229) bilgisayar ile çalışırken kaygılandığını belirtmiştir (M=2,15, SD=0,96). Buna rağmen, öğrencilerin yarısından fazlası (%59, n=207) bilgisayar ile çalışmanın motivasyonlarını arttırdığını belirtmiştir (M=2,33, SD=0,89). Sonuç olarak, öğrencilerin motivasyonları olsa da, ancak kaygıları giderildiğinde bilgisayara karşı tutumlarının daha olumlanacağı görülmektedir.

Keywords

öğrencilerin bilgisayara karşı tutumu, bilgisayar, kırsal kesimde bilgisayar tutumu