5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Kodlama Eğitimiyle Elde Edilen Becerilerin Öğrencilerin Günlük Yaşamdaki Bilgi-İşlemsel Düşünmelerine Yansımaları

Ünal Çakıroğlu

[email protected], Karadeniz Technical University

Suheda Yıldız

[email protected], MEB

21.yy öğrenenlerinden beklenen beceriler incelendiğinde “Bilgi-İşlemsel Düşünme” yeni nesil öğrenenler için oldukça önemli görülmektedir. Son yıllardaki bazı araştırmalarda okuma-yazma gibi herkesin sahip olması gereken bir beceri olarak ifade edilen bilgi-işlemsel düşünme bir problem durumunda var olan seçeneklerden en mantıklısını seçebilme şeklinde ele alınmaktadır. Bu araştırmanın amacı, belirli bir süre kodlama eğitimi alan öğrencilerin bu süreçte elde ettikleri beceriler ve düşünme yollarını günlük hayata yansıtabilme durumlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Bilişim Teknolojileri dersinde blok tabanlı online kodlama platformu olarak Code.org’ un modüllerinden Ders-3 modülündeki etkinliklerin ortaokul 6. Sınıfa giden 15 öğrenci tarafından sınıfta yapılması sağlanmıştır.Çalışma özel durum çalışması şeklinde yürütülmüş, veriler çalışmadan sonra gerçekleştirilen mülakatlardan toplanmıştır. Mülakatlarda gündelik yaşantılarında algoritma kavramı, bilgi-işlemsel düşünme yaklaşımları ve kodlama eğitiminde öğrenilen akış, döngü, eğer-değilse kavramlarını kendi yaşantılarına genelleyebilme ve yansıtabilme durumlarına yönelik örnekler istenmiş ve bu örneklerdeki durumlar irdelenmiştir. Mülakatlardaöğrencilerin gündelik yaşamlarına yönelik verdikleri örnekler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiş ve bilgi-işlemsel düşünmenin mantıksal akıl yürütme, algoritma, ayrıştırma, soyutlama, modelleme ve genelleme, değerlendirme şeklindeki 6 alt bileşeninden ilgili olanlarla ilişkilendirilmiş ve ağırlıklı olarak yöneltilen alt bileşenler belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerde kodlama eğitiminin gündelik yaşamlarında zaman zaman bilgi-işlemsel düşünme çerçevesinde düşünebildikleri, bunları bazı durumlara yansıtabildikleri görülmüştür. Çalışmada ayrıca kodlama eğitimi sürecinde günlük hayattan örneklerle yapılacak ilişkilendirmelerin, bilgi-işlemsel düşünmenin günlük hayatta yansıtılmasına katkı sağlayabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler:

code.org, kodlama eğitimi, bilgi-işlemsel düşünme

Abstract

Computational Thinking is considered as one of the important skills of 21st century learners.  Recent studies deals with this skill as a basic literacy that every children should have.  The aim of this study is to determine how students who received a coding education for a period reflected these skills and thinking ways to their daily lives.

Thus, in a one term Computer Technology course, a block based coding platform Code.org is introduced to the 6th grade students and the modules in Lesson3 of the platform is conducted in the classroom.The study is carried out as a case study in which the data is gathered via the interviews. In the interviews, we asked students to provide examples from their daily lives inwhich they could use algorithms, computational thinking approaches and the flow, loop, logic operations. Students’ responses were analyzed by two researchers and linked with the sub-components of the computational thinking skills such as Logical reasoning, algorithms, decomposition, abstraction, patterns and generalization. The results suggested that students in their daily lives occasionally think in the frame of computational thinking and they could reflect their ideas in some real life contexts.  The study also included some suggestions about coding education about enriching the instructional process with real life examples and linking real contexts within the basic components of programming.

Keywords

code.org, coding education, computational thinking