5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Kodlama Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Kaygısına ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi

Yalın Kılıç Türel

[email protected], Fırat Üniversitesi

Mehmet Emin Hangün

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Bilgi iletişim teknolojileri hayatımızdaki yerini her geçen gün genişletmektedir. Mobil ortamların ve teknolojilerin hızlı gelişmesine paralel olarak yazılım ve programlama alanı da süratle gelişmektedir. Yazılım ensdüstrisinin hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde eğitsel açıdan kodlama ve programlama çalışmaları ülkelerin eğitim programlarına hızla entegre edilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi yeni öğretim programına kodlama ve algoritma konuları girmiştir (MEB, 2017). 21. yy. bilgi toplumuyla uyumlu öğrenciler yetiştirmek için öğrencilerin bilgi okuryazarlığı, bilgi işlemsel düşünme becerileri ve algoritmik düşünme becerilerine sahip olacak şekilde güncel bir eğitim almaları gerekir. Bu çalışmadaki amaç, kodlama etkinliklerinin öğrencilerin matematik dersine olan kaygılarına ve bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Çalışma, 2017 yılında Elazığ merkezindeki bir ortaokulda yapılmıştır. Destekleme ve Yetiştirme Yaz Kursu kapsamında yapılan ve 109 öğrencinin katıldığı bu çalışma, öntest-sontest kontrol gruplu bir deneysel desende planlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Matematik Kaygı Ölçeği ve Bilgisayarca Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tekil ve ilişkisel analiz, bağımsız t testi, ANOVA kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğrencilerin bilgisayarca düşünme puanları deney grubu lehine anlamlı farklılık içermektedir. Öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri deney grubu lehine daha olumludur. Deney ve kontrol grubunda kız öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri erkeklere göre daha düşüktür. Çalışma sonunda öğrencilerin matematik notları ile kaygı düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin Matematik dersine yönelik kaygı düzeylerini azaltmak için görsel öğelerin ve elektronik içeriklerin derslerde daha fazla kullanılması önerilmektedir.

Keywords

Kodlama, matematik kaygısı, bilgi işlemsel düşünme, bilişim teknolojileri ve yazılım