5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Kodlama Öz Yeterliliğinin Problem Çözme ve Bilgisayarca Düşünme Üzerine Etkisi

Recep Çakır

[email protected], Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Yavuz Ünal

[email protected], Amasya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Erhan Kutlucan

[email protected], Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Çalışmanın amacı ortaokul kademesinde programlama eğitimi almış öğrencilerin programlama öz yeterliliğinin bilgisayarca düşünme ve problem çözme üzerine etkisini incelemektir. Literatür taraması yapıldığında Türkçe kaynaklarda benzer çalışmaların lise ve üniversite seviyense yapıldığını fakat ortaokul seviyesinde fazla yapılmadığı görülmüştür. Çalışma amacına uygun olacak şekilde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Sivas ilinde eğitim gören ve kodlama eğitimi alan ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. 6. Sınıflardan 152,7. Sınıflardan 102 olmak üzere toplam 260 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmada verileri Bilgisayarca Düşünme Ölçeği, Çocuklar için Problem Çözme Envanteri ve araştırmacı tarafından uyarlanan Programlamaya Dönük Öz Yeterlilik Algı Ölçeği kullanılarak toplanıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin programlama öz yeterliliği, bilgisayarca düşünme ve problem çözme yeterliliklerini belirlemenin yanında sınıf kademesi, cinsiyet, bilgisayar başında geçirilen süre değişkenlerine göre inceleme yapılmıştır.  Elde edilen veriler Independent samples T testi, oneaway ANONA, Pearson Korelâsyon testleri kullanılarak analiz edilmiş. Çalışmada elde edilen verilerin sonuçları incelendiğinde 6. Sınıf öğrencilerinin 7. Sınıf öğrencilerine göre, bilgisayar başında çok vakit geçirenlerin az geçirenlere göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konu üstünde deneysel çalışmalar yapılarak daha detaylı sonuçlar elde edilebilir.

Keywords

Kodlama, Bilgisayarca Düşünme, Problem Çözme