5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lineer Denklem Sistemleri Kavramına İlişkin Öğrenci İmajlarının İncelenmesi

Cenk Keşan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Dilek İzgiol

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Yusuf Erkuş

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının lineer denklem sistemleri kavramına ilişkin kavram imajlarını incelemektir. Çalışmada öğrencilerin lineer denklem sistemlerine ilişkin kavram imajlarının ne olduğu ve bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğu araştırılacağından dolayı, bu çalışma durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 70 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Lineer Denklem Sistemleri Uygulama Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve gruplara ayrılmıştır. Elde edilen gruplara göre veriler yeniden düzenlenerek Self-Organizing Maps yöntemi incelenmiştir. Bulgular yorum aşamasındadır.   

Keywords

Lineer denklem sistemleri, kavram imajı, SOM.