5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lisansüstü Öğrencilerin İnfografik Oluşturma ve Meta Bilişsel Strateji Etkinliklerine Katılımlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Rabia M. Yılmaz

[email protected], Atatürk Üniversitesi

Süleyman Eren Yürük

[email protected], Fırat Üniversitesi

21.yy. sosyal paylaşım kültürünün bir sonucu olarak görsellerin büyük önem kazandığı bir çağ olmuştur. İnsanların büyük ölçüde görsel öğreniciler oldukları düşünüldüğünde görsel kültürü anlamak ve bilgiyi görsel hale getirmek eğitsel etkinlikler için önemli bir hedef haline gelmiştir. Bu güçlü eğitsel potansiyeli değerlendirebilmek adına görsel okuryazarlık becerilerini geliştirecek eğitsel etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir. İnfografikler, karmaşık bilgileri grafik öğeleri yoluyla düzenleyen bir bilgi görselleştirme aracı olarak son zamanlarda sıkça kullanılan eğitsel araçlardır. Öğrenciler kendi oluşturdukları infografikler ile sistemli ve özgün eğitsel kazanımlar elde edebilmektedir. Ayrıca bu aktif öğrenme süreci, çeşitli öz düzenleme ve metabiliş becerilerinin gelişmesi adına güçlü bir potansiyel sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı infografik oluşturma temelli dört haftalık bir öğretim süreci sonunda, öğrencilerin infografiklere ve derste katıldıkları metabilişsel strateji etkinliklerine yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 7 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 15 yüksek lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; infografikler oluşturarak nasıl bir çalışma yaptıkları konusunda; katılımcıların tümü “önceki konularla ilişki kurduklarını”, birçoğu ise kendilerine “belirli hedefler koyarak” çalışmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Tüm katılımcılar konuları kavrama noktasında infografikler oluşturarak çalışmanın kendilerine yardımcı olduğunu düşünmektedirler. Özellikle “uzun yazılı bilgilerin kısa ve görsel olarak akılda kalmasına” ve “bilgilerin zihinlerinde şekillenmesine” yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir.Çalışma kapsamında; metabilişsel strateji etkinlikleriyle ilgili katılımcıların görüşlerini almak için; bu etkinliklere katılmanın onların ders çalışma stratejilerini değiştirip değiştirmediği sorusu sorulmuştur. Katılımcıların çoğunluğu ders çalışma stratejilerinde değişiklik olduğunu; bu bağlamda metabilişsel strateji etkinliklerinin öğrenme stratejilerini fark etmelerini sağladığını, ezberleyerek çalışmaktan vazgeçtiklerini ve kavramları ilişkilendirmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak; infografiklerle ders çalışmanın öğrencileri araştırmaya teşvik etme ve akılda kalıcılık yönünden çeşitli kazanımlar sağladığı ve bu durumun çeşitli metabilişsel stratejilerin gelişmesini tetiklediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

İnfografik, Metabilişsel Stratejiler