5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yeterlik Algıları ve Araştırmaya Yönelik Kaygıları

Serhat Altıok

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Erman Yükseltürk

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Memet Üçgül

[email protected], Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bu çalışma, lisansüstü düzeyindeki araştırmacıların araştırmaya ilişkin yeterlik algılarını ve araştırma sürecine yönelik kaygılarını belirlemek amacıyla planlanıp, gerçekleştirilen tarama modeline uygun bir araştırmadır. Çalışmanın örneklemi, TÜBİTAK desteğiyle 14-16 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan “Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”ne katılmak isteyen 27 ayrı üniversite, 28 ayrı bölümden toplam 164 lisansüstü araştırmacıdan oluşmaktadır. Bu araştırmacıların %65’i daha önce bir bilimsel araştırma projesi tecrübesine sahip değilken, %35’i ise devam eden ya da tamamlanmış bir bilimsel araştırma projesi deneyimine sahiptir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, bireylerin araştırmaya yönelik kaygılarını ve araştırma yeterliklerini ölçmek amacıyla Büyüköztürk (1997) tarafından geliştirilmiş olan ölçekler kullanılmış ve proje ekibi tarafından hazırlanarak uzman görüşü alınmış açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamında kodlanmış ve çözümlenmeye hazır hale getirilmiş olup, verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma vb. betimleyici istatistiksel yöntemlerin yanı sıra açık uçlu soruların incelenmesinde de içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, lisansüstü düzeyinde yer alan araştırmacılar kendi araştırmalarını tasarlama, gerçekleştirme ve bu araştırmayı projelendirme konusunda kendilerini yetersiz görmekte ve önemli düzeyde kaygıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Çalışma sonunda, bu kaygıların azaltılması ve yeterlik algısının arttırılabilmesi konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Sosyal Bilimler, Bilimsel Araştırma, Yeterlik Algısı, Kaygı