5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri: Kültürel Bir İnceleme

Salih Bardakcı

[email protected], Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Ömer Arslan

[email protected], Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yafes Can

[email protected], MEB

Öğrenme-öğretme etkinlikleri bir toplumun kültürel özelliklerinden de önemli biçimde etkilenmekte, farklı kültürel arka plana sahip toplumlar söz konusu etkinlikleri farklı kültürel değerler üzerine yapılandırmaktadır. Bu görüşten hareketle, bu araştırma lise öğrencilerinin çevrimiçi öğrenme etkinliklerine ilişkin görüşlerini kültürel boyutlar kuramı (Hofstede, 1986) bağlamında incelemektedir. Nitel bir bakışla desenlenen araştırmanın katılımcılarını 30 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri demografik bilgilerin yanında sekiz açık uçlu sorunun yer aldığı bir anket aracılığı ile elde edilmiştir. Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri EDMODO platformu üzerinde Salmon (2002) tarafından önerilen tasarım adımları doğrultusunda, yedi hafta boyunca bir öğretmen ile bir öğretim elemanı tarafından sürdürülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen veriler tümevarımcı içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcı görüşlerinin beş farklı tema altında toplandığını göstermektedir. Bunlar; çevrimiçi öğrenme ortamı deneyimi, çevrimiçi öğrenme ortamında kendini ifade etme, öğretmen / öğretim elemanı ve akran buradalığı, etkileşimi destekleyen / engelleyen faktörler ile çevrimiçi / yüz yüze öğrenme ortamı arasındaki farklara ilişkin görüşlerdir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (f = 28, %93.3) çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin yararlı olduğu görüşünü belirttiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları incelenen çevrimiçi öğrenme ortamındaki etkileşim örüntüsünün bireyci / toplulukçu ve güç mesafesi kültürel bileşenlerinden önemli biçimde etkilendiğini ortaya çıkarmıştır. Çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin tasarımında kültürel arka planın dikkate alınması araştırma sonuçlarından elde edilebilecek bir öneri olarak karşımıza çıkmaktadır.       

Keywords

çevrimiçi öğrenme, kültür, lise öğrencisi, nitel araştırma