5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lise Öğrencilerinin, Derslerde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Teknoloji Kabullerinin Belirlenmesi

Gönül Altay

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Fırat Sarsar

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Tarık Kışla

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Beril Ceylan

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Öğrenim sürecinde öğrencilere olumlu katkılar sağlamak amacıyla çeşitli teknolojiler gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri de Arttırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisidir. AG teknolojisi kullanıcıya gerçek dünyayı görme imkânı verir, sanal nesneleri gerçek dünya ile birleştirir. Teknolojideki bu gibi gelişmeler bireylerin eğitim ihtiyaçlarında farklılıklar ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden eğitim ortamlarının yenilenmesi gerekmekte ve bilgisayarların, tabletlerin ve internet bağlantısının devlet okullarına getirilmesinde, bilgi teknolojilerinin eğitim sistemiyle bütünleşmesinde öğrencilerin kararları, deneyimleri ve tutumları önem arz etmektedir. Bu çalışmada,  lise öğrencilerinin, derslerde arttırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik teknoloji kabullerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili yapılan alanyazın taramasından sonra anket maddeleri, bilgi teknolojilerinin kullanılmasını araştıran, kişilerin davranışsal niyetlerini belirlemede kullanılan modelleri birleştirerek kavramsal bir çerçeve sunan UTAUT modeline göre düzenlenmiştir. Belirlenen sekiz ana model birleştirilerek oluşturulan bu modelde,  kullanımı doğrudan etkileyen belirleyici faktörler bulunmaktadır. Bu belirleyici faktörler, performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı şartlar olarak isimlendirilir. Bu çalışmada da belirleyici olan bu beş faktör dikkate alınmıştır.

Anket maddeleri İngilizce olduğu için önce maddeler, alanında uzman 2 İngilizce öğretmeni tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve çevrilen maddeler 2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni tarafından dil bilgisi açısından incelenmiştir. Kapsam geçerliliği için de 3 öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Gelen geri bildirimler ile anketin ön uygulama formu oluşturulmuştur. Daha sonra mesleki ve teknik eğitim alan 10 lise öğrencisinden anketi doldurmaları istenmiş ve anlamadıkları, karmaşık gelen bir maddenin olup olmadığı bilgisi alınmıştır. Bu yöntem, hazırlanan taslak anket üzerindeki muhtemel hataları gidermek ve anketin güvenirlik ve geçerlilik açısından önemlidir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan 3 farklı öğretim üyesinden tekrar uzman görüş istenmiş ve gelen geri bildirimler doğrultusunda anket maddeleri düzenlenmiştir. 19 maddeden oluşan anketin cevap seçenekleri, “Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde yapılandırılarak ankete son şekli verilmiştir.

Anket formu 2016-2017 öğretim yılında, Manisa Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören, yaşları 14 ile 19 arasında değişen öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmaya % 79,1’ i erkek, % 20,9’u kadın olmak üzere toplam 201 öğrenci katılmıştır.

Anket formu öğrencilere uygulanmadan önce yetkili kişilerden gerekli izinler alınarak tüm öğrencilerin bireysel olarak, daha önce hazırlanan arttırılmış gerçeklik uygulamasını yeterli sürede kullanmaları sağlanmıştır.  Bu uygulamadan sonra öğrencilere anket formu verilmiş ve öğrencilerin derslerde arttırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik teknoloji kabulleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Yapılan analiz sonucunda cinsiyet değişkeni üzerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p >0,027). Grup istatistiğine göre erkek öğrenciler üzerindeki değerin daha fazla olduğu görülmüştür.  Diğer demografik özelliklerde herhangi anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Ankette yer alan 9 maddeye “Kesinlikle Katılıyorum”, 10 maddeye ise “Katılıyorum” cevabı verilmiştir. Bu da öğrencilerin, arttırılmış gerçeklik uygulamalarını kolay bulduğu, zorlandıkları durumlarda onlara yardımcı olabilecek kişilerin varlığına inandıkları, bu uygulamalar ile derslerinde daha başarılı ve verimli olabileceklerini düşündüklerini göstermiştir.  Bu uygulamalara olan davranışsal niyet olarak da arttırılmış gerçeklik uygulamalarını derslerinde kullanmak istedikleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Arttırılmış Gerçeklik, Anket Geliştirme, Eğitim Teknolojisi