5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lise Öğrencilerinin Sanal Dünyaya İlişkin Risk Algılarının Kişilerarası Güven Bağlamında İncelenmesi

Veysel Bilal Arslankara

[email protected], Ağrı Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Büro Birimi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Ertuğrul Usta

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bu araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin sanal dünyaya ilişkin risk algılarını kişilerarası güven bağlamında incelemektir. Bu amaçla Ağrı il merkezinde farklı liselerde öğrenim gören 275 öğrenciye daha önce Arslankara ve Usta (2017) tarafından geliştirilen Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeği ve Usta  (2015) Sanal Ortam Kişilerarası Güven Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t, ANOVA, korelasyon ve yapısal eşitlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma, betimsel tarama niteliğindedir. Tarama modelinde yürütülmüştür. Bu bağlamda sanal ortamları kullanan bireylerin bu ortamlara ve birbirlerine ilişkin güvenlerini yaşa ve cinsiyete göre belirlemek amaçlanmıştır. Sanal Ortam Kişilerarası Güven Ölçeği’nin alt faktörleri olan sanal dürüstlük, sanal olumsuzluk ve sanal güvensizliğin, Sanal Dünya Risk Algısı bağlamında risk değişkenini yordama durumu yapısal eşitlik modelini oluşturmaktadır. Araştırmada özellikle sanal ortamlardaki öğrenci davranış ve algılarını ölçmeye çalışan ve öğretim tasarım sürecini bu öğrenci özelliklerini belirleyerek tasarlamak isteyen araştırmacıların yanısıra psikoloji ve toplum bilimci araştırmacılarının da ilgilerini çekebilecek sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre, bireyler sanal ortamlarda yeterince dürüst davranmamaktadır. Bayanlar erkeklere göre daha pozitif ve dürüst davranışlar göstermektedir. Erkekler sanal ortamlarda daha çok olumsuzluk yaşamaktadır. Katılımcıların büyük bir bölümünün sanal ortamlarda kontrolü kaybedecek düzeyde bağımlılık sergilemediği ve daha fazla çevrimiçi kalma isteklerine yönelik algılarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, önemli bir çoğunluğun sanal dünyaya ilişkin risk algısına bağlı olarak kişilerarası ilişkilerde olumsuzluk yaşamadıkları belirlenmiştir.

Keywords

sanal dünya risk algısı, sanal ortam, kişilerarası güven, dürüstlük, yapısal eşitlik.