5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lise Öğrencilerinin Siber Aylaklık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Deniz Mertkan Gezgin

[email protected], Trakya Üniversitesi

Tuğba Kamalı Arslantaş

[email protected], Orta Doğu Teknik Üniversitesi & Aksaray Üniversitesi

Evren Şumuer

[email protected], Kocaeli Üniversitesi

Siber aylaklık, öğrencilerin sınıf içerisindeki ders sürecinde, internetin ders aktiviteleri dışındaki işler için kullanılması davranışı olarak belirtilmektedir. Özellikle akıllı telefonların, sosyal medyanın ve bunun bir parçası olan sosyal ağların kullanımının öğrenciler arasında popüler ve yaygın olması ile birlikte siber aylaklık eğiliminin daha da arttığı görülmektedir. Çalışmanın amacı da, lise öğrencilerinin siber aylaklık düzeylerinin cinsiyet, sınıf, sosyal ağ kullanımı ve akıllı telefon kullanımı gibi değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma grubunu, Edirne’de bir devlet lisesinde, derslerde elektronik medyayı serbest bir şekilde kullanan 145 lise öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin derslerde çoğunlukla sosyal medya araçlarından YouTube ve Instagram kullandıkları ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmazken, derslerinde yoğunlukla akıllı telefon kullanan öğrencilerin siber aylaklık düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.. Öğrenci grupları arasındaki fark açısından ise Twitter, Snapchat, Swarm ve Ekşi Sözlük gibi sosyal ağ uygulamalarını kullanan öğrencilerin siber aylaklık düzeyinin, bu uygulamaları kullanmayan öğrencilere göre yüksek olduğu görülmüştür. Son olarak, öğrencilerin siber aylaklık düzeyleri ile sosyal ağlara erişim için ekranı kontrol etme süresi arasında negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu sonucunda akıllı telefonu ders sırasında sıklıkla kontrol etmenin, öğrencilerin siber aylaklık düzeyini arttırdığı söylenebilir.

Keywords

Siber aylaklık, lise öğrencileri, sosyal ağlar, akıllı telefon