5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Hasan Aydemir

[email protected], İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yalçın Karalı

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Mustafa Çınar

[email protected], İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

             

Bu araştırmada Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde öğrenimlerini sürdüren lise son sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık durumları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim- öğretim yılında Malatya İli Yeşilyurt İlçesi’nde bulunan devlet okullarında öğrenim görmekte olan 37 liseden 3442 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrende bulunan okullar içerisinden tesadüfi olarak seçilmiş 17 liseden 606 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Araştırmada, öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerini tespit etmek amacıyla Günüç (2009) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek; “yoksunluk”, “ kontrol güçlüğü”,  “işlevsellikte bozulma” ve “sosyal izolasyon” alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, k-ortalama küme metodu, tek yönlü varyans analizi (One Way Anova) testi kullanılmıştır. “ANOVA” testi sonucunda anlamlı farklılaşmanın olduğu durumlarda farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için “post-hoc” tekniklerinden “LSD” uygulanmıştır. Bu analizler “SPSS for Windows 22.00” istatistik paket programıyla bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularında öğrencilerin %14.1’i bağımlı grupta, %42.6’sı risk grubunda, %43.3’ü ise bağımlı olmayan grupta yer almıştır.

Keywords

İnternet, Bağımlılık, İnternet Bağımlılığı