5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Madde ve Değişim Öğrenme Alanı Kapsamında 5. ve 6. Sınıf Düzeyine Uygun Bilimsel Süreç Beceri Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cemal Tosun

[email protected], Bartın Üniversitesi

Araştırmada 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerini belirlemek amacıyla Madde ve Değişim öğrenme alanı kapsamında bilimsel süreç beceri testi geliştirilmiştir. Bu amaçla araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel olmayan araştırma desenlerinden tarama araştırma deseni kullanılmıştır. 5. ve 6. sınıf düzeyine uygun olarak geliştirilen testtin geçerlik ve güvenirlik çalışması için Bartın ili merkez ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki altı farklı ortaokulda öğrenim gören toplam 205 öğrenciden veri toplanmıştır. Test geliştirme aşamasında her bir maddenin güçlük indeksi, ayırt edicilik indeksi ve her bir maddeye ait çeldiricilerin çalışma durumları belirlenmiştir. Bilimsel süreç beceri testtin de yer alan sorulara madde analizi yapıldıktan sonra bazı soruların testten çıkarılması sonucu geriye kalan 24 soru için güvenirlik katsayısı KR-20 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Testin güvenirlik katsayısı r = .77 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen testtin ortalama madde güçlük indeksi .41 olarak belirlenmiştir. Bu durum testtin orta güçlük düzeyinden biraz zor olduğunu göstermektedir.

Keywords

Bilimsel süreç beceri testi, geçerlik, güvenirlik ve Madde ve Değişim.