5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyon Düzeylerine Artırılmış Gerçekliğin Etkisi

Nezih Önal

[email protected], Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Öğrencilerin kalıcı öğrenmelerinin sağlanması ve akademik başarılarının artırılması amacıyla uzmanlar tarafından pek çok öğrenme stratejisi ileri sürülmüştür. Ancak söz konusu bu stratejilerin amaçlarına ulaşmaları ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde kullanılmaları için öncelikli şart öğrenci motivasyonudur. Öğrencilerin bulundukları ortamda öğrenme aktivitelerine katılımları sürecinde içsel ya da dışsal olarak motive olmaları önemli bir faktördür. Çünkü öğrencilerin kendi kendilerini yönlendirmeleri ve yeni motivasyon stratejileri geliştirmeleri onların akademik başarılarını olumlu açıdan etkileyebilmektedir. Akademik başarıyı artırmak için son zamanlarda eğitimde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları dikkat çekici olmuştur. Ülkemizde AG uygulamalarının ise özellikle bilgisayar destekli fen ve matematik öğretiminde kullanıldığı gözlenmiştir. İlave olarak gerçekleştirilen araştırmalarda AG uygulamalarının öğrenme sürecinde genel olarak motivasyona olumlu etkilerinden söz eden çalışmalar yer almaktadır. Bu bağlamda matematik alanında gerçekleştirilecek bir AG eğitim uygulamasının öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarına herhangi bir etkisinin olup olmadığının test edilmesi amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 1. sınıfta öğrenim gören ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan 38 öğrenciden (11 Erkek, 27 Kız) oluşmaktadır. Araştırmada tek gruplu öntest-sontest deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına artırılmış gerçeklikle matematik öğretimi uygulamaları iki alan uzmanı tarafından dört haftalık bir eğitim sürecinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında 28 maddelik Akademik Motivasyon Ölçeği uygulanarak araştırma verileri toplanmıştır. Veriler SPSS 18.00 programı kullanılarak ilişkili örneklemler için t-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda literatür verilerine paralel bir şekilde matematikte AG uygulamalarının akademik motivasyona ilişkin olumlu düzeyde anlamlı bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle AG uygulamalarının daha da yaygınlaştırılarak, çeşitli düzeylerdeki matematik öğretim programlarına entegrasyonunun sağlanması önerilebilir. Çünkü AG uygulamalarının öğrenciler tarafından özellikle öğreniminin zor olduğuna inanılan matematik derslerinde aktif bir şekilde kullanımı, onların akademik motivasyonuna olumlu etki sağlayacak ve böylece başarıyı dolaylı yönden etkileyecektir.

Keywords

Matematik öğretmen adayı, akademik motivasyon, artırılmış gerçeklik