5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Matematik Öğretmen Adaylarının Goanimate Programını Kullanarak Animasyon Oluşturma Süreçlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Behnaz Hassan Zadgan Makouei

[email protected], ege üniversitesi fen bilimleri ens

Jale Ipek

[email protected], ege üniversitesi

Bildiri Özeti:

Günümüzde teknoloji  hızla ilerlemekte ve gelişmektedir. Bu durum her alanı etkilediği gibi eğitim alanını da büyük ölçüde etkilemektedir. Bilginin aktarılmasında artık geleneksel yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin teknolojik araç gereçlerine hakim olmaları ve çeşitli eğitim alanlarında kullanmaları önem göstermektedir.  Çoklu ortam teknolojileri öğretimde giderek artan bir kullanım alanı bulmuştur. Araştırmacılara göre, çoklu ortam yazılımlarının başarısı bu ortamların birbirini tamamlayacak şekilde işe koşulmasından kaynaklanmaktadır.

Bu araştırmada, matematik öğretmen adaylarının Goanimate programını kullanarak öğretim programına yönelik materyaller geliştirmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının bu programını kullanarak animasyon hazırlama sürecini incelenmiş ve matematik dersinde  bu teknolojiyi nasıl entegre edebileceklerine ilişkin görüşlerinin analizi yapılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu Ege Üniversitesinde  2016-2017  yılı Matematik Formasyon  grubu “Özel Öğretim Yöntemleri”  dersini alan   39’i kız 16’i erkek olmak üzere toplam 55 öğretmen adayı oluşturmuştur. Goanimate programının eğitimi üç hafta, toplamda 12 saat olarak verilmiştir. Eğitim araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının teknolojiye yatkınlıklarını  ölçmek için Teknolojik pedagojik alan bilgisi ölçeği ön/son test olarak uygulanmıştır. Bu ölçek ile öğretmen adaylarına ilişkin hem  betimsel hem de teknoloji kullanımı ve yatkınlıklarına yönelik bilgiler toplanmıştır. Eğitim sürecinde araştırmacılar tarafından günlük tutulmuştur . Ayrıca eğitimin sonunda öğretmen adayları, hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunu Google Drive üzerinden çevrimiçi doldurmuşlardır.

Elde edilen verilerden  öğretmen  adaylarından yalnızca birisinin animasyon hazırlama deneyimi olduğu ,teknoloji kullanma düzeylerinin genel olarak orta düzeyde olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmede verilen cevapların analizinin sonucunda animasyon hazırlama sürecinin öğretmen adayları için çok eğlenceli ve zevkli olduğunu ancak zaman zaman  zorlayıcı ve uğraştırıcı olabileceğini göstermektedir. Matematik öğretmen adayları en çok videoları kaydetme, giriş ve çıkış sürelerini ayarlama ve karakterlerin seslendirmelerini yapmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca  GoAnimate ile hazırlanan animasyonların ilkokul ve ortaokul için daha verimli olabileceğini ancak daha yüksek düzeyler için uygun olmadığını vurgulanmıştır. Bazı öğretmen adayları Goanimate programının daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini söylemişlerdir. Bazılarına göre ise programın matematik eğitimi alanında daha verimli olabilmesı için konular ile ilgili daha çok obje eklenmesi ve Goanimate programın daha da geliştirilmesi gerektiğini önermişlerdir.

Öğretmen adaylarının çoğu  matematik eğitiminde animasyonların kullanımının öğrencilere dersi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirebileceğini , matematikte ki soyut kavramların öğretiminde somutlaştırmaya yardımcı olabileceğini ve öğrencilerin matematik dersine karşı ön yargılarını kırabileceğini  ifade etmişlerdir.

 

Keywords

Goanimate, animasyon, matematik eğitimi.