5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Apple Tv Aracılığıyla Tablet Kullanımı Konusundaki Görüşleri

Emrah Ünlüer

[email protected], Milli Eğitim Bakanlığı

Sema Ünlüer

[email protected], Anadolu University

Nilüfer Yavuzsoy Köse

[email protected], Anadolu University

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte, bu teknolojilerin eğitim-öğretim ortamlarında nasıl etkili kullanılacağı konusu önem kazanmıştır. Öğrenme ve öğretme sürecine teknoloji entegrasyonu için eğitimsel ihtiyaçların belirlenmesi,  belirlenen ihtiyaçların giderilmesi için en uygun araç ve yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Diğer pek çok disiplin de olduğu gibi matematik öğretiminde de bu durum geçerlidir. Araştırmalardan elde edilen bulgular, teknolojik araçların stratejik olarak kullanılmasının hem matematiksel prosedürlerin hem de becerilerin yanı sıra problem çözme, mantık yürütme ve sorgulama gibi ileri matematik becerilerinin geliştirilmesini de destekleyebildiğini göstermiştir. Bununla birlikte,  Matematik  Öğretmenleri  Ulusal  Konseyi  (National  Council  of  Teachers  of  Mathematics [NCTM])  (2000)  öğrencilerin  anaokulundan  12.  sınıfa  kadar  matematiksel  bilgi  ve  becerileri kazanmasında teknolojinin önemini ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak matematik öğretiminde etkili teknoloji entegrasyonu için pek çok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrenme-öğretme sürecinde önemli bir noktada bulunan çeşitli düzeyde teknoloji kullanan öğretmenlerin matematik derslerinde etkili teknoloji entegrasyonu konusundaki görüşlerinin kendi deneyimleri, öğretim sürecinden yansımalar –sorunlar, çözümler, öneriler- temelinde belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada, 2016-2017 öğretim yılında Eskişehir’deki bir Anadolu Lisesi’nde çeşitli düzeylerde Apple Tv aracılığıyla tablet üzerinden ders gerçekleştiren 4 Matematik öğretmeni ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  Görüşme verileri, tümevarım analizi ile analiz edilecektir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular ilgili araştırmalar ışığında tartışılacak ve gelecek araştırmalara ve uygulamalara ilişkin öneriler sunulacaktır.

Keywords

apple tv ile tablet kullanımı, matematik öğretimi, bilgisayar destekli eğitim