5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Sistemi Eğitiminde Arduino Kullanımı

Fatih Aydın

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Ali Oluk

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Hızla gelişen teknoloji ve nüfus artışları beraberinde tüketim ve rekabet gibi faktörlerin de artmasına neden olmaktadır. Meydana gelen değişimler insanoğlunu daha hızlı, daha kolay ve daha ucuz nasıl üretebilirim gibi soruların cevaplarını aramaya yöneltmektedir. Yapılan araştırmalar içerisinde sistemlerin kontrolü büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Sistemlerin kontrolü dendiğinde akla ilk olarak programlanabilir cihazlar, algılayıcılar ve eyleyiciler gelmektedir. Teknik eğitim verilen kurumlarda bu sistemler ayrıntılı olarak anlatılmakla birlikte iş piyasası bu konuları aktif olarak kullanabilen nitelikte personele önem vermektedir. Bunun için öğrencilerin öğrendiklerini laboratuvar uygulamaları ile pekiştirmeye ihtiyaçları vardır. Bu çalışmada elektronik ve otomasyon bölümü sistem analizi dersi kapsamında kullanılan arduino programlanabilir platformu hakkında öğrenci görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanışmış ve katılımcılar bütün sorulara gönüllü olarak cevap vermişlerdir. Çalışmaya Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu elektrik ve otomasyon bölümünden 4 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümünün daha önceden programlanabilir cihazlar hakkında bilgisi olmadığı görülmüştür (%75). Bütün öğrencilerin arduino programlanabilir cihazlarının aldıkları eğitimi destekleyeceğini düşündükleri görülmüştür (%100). Öğrencilerin programlama bilgisini artırması (%100), problem çözme becerisi kazandırması (%50) ve ilgi çekici olması (%25) sebebi ile arduino programlanabilir cihazlarının eğitimi desteklediğini düşünmektedirler. Arduino programlanabilir cihazlarının elektronik ve programlama eğitimini birlikte vermesi (%50), programlama mantığı kazandırması (%50) ve diğer derslere katkı sağladığı (%25) düşünülmektedir.

Keywords

Arduino, Kontrol Sistemleri, İşbirlikli Öğrenme